انگلستان ۲۵ میلیون پوند به دولت افغانستان کمک می کند

M4انگلستان ۲۵ میلیون پوند را برای حمایت  از سرمایه گذاری در افغانستان تعهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکلیل حکیمی، موافقتنامه کمک ۲۵ میلیون پوندی انگلستان میان «اکلیل حکیمی» وزیر مالیه کشور و «دزموند سوئینی»، وزیر انکشاف اقتصادی انگلستان امروز (۳۰ جوزا) در ارگ امضا شد.

قرار است این کمک طی ۷ سال آینده در بخش های اصلاحات حقوقی کارو بار، حقوق و مصئونیت سرمایه گذاران، پیشرفت رابطه دولت و سکتور خصوصی، توانمند سازی اقتصادی زنان به سطح ملی و بین المللی به مصرف برسد.

وزیر مالیه کشور با اظهار سپاس و قدردانی از کمک های سخاوتمندانه کشور انگلستان گفت: تا کنون کشور انگلستان به افغانستان در حدود ۴ میلیارد دالر کمک نموده و ۱.۶ میلیارد آن در ۱۳ پروژه ملی به مصرف رسیده است.

همچنان وزیر مالیه در مورد آمادگی های دولت افغانستان برای کنفرانس های وارسا و بروکسل، توقعات و تعهدات دولت افغانستان الی آغاز این دو کنفرانس نیز معلومات مفصل و همه جانبه ارائه نمود.

وزیر مالیه گفت: مسوده چارچوب انکشاف ملی ترتیب گردیده و بعد از اینکه نهایی گردید به همکاران بین المللی ارائه خواهیم نمود.

از طرف دیگر «دزموند سوئینی»، وزیر انکشاف اقتصادی کشور انگلستان به ادامه کمک های انکشافی شان به افغانستان اطمینان دادند.

قابل تذکر است از سال ۲۰۰۸ بدینسو از طریق این برنامه ۲۷.۲ میلیون پوند کمک صورت گرفته که تقریبا ۱۹۰۰۰ فرصت های کاری بوجود آورده، و قرار است که به ۲۰۰۰۰ نفر دیگر هم زمینه کاری مساعد گردد.