افراد جدید به اداره شناسنامه های الکترونیکی جذب نشده است

وزارت امور داخلهوزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که اداره توزیع تذکره الکترونیک هیچ کارمند تازه یی را استخدام نکرده و پنجا تن از ماموران که قبلا استخدام شده در این اداره مشغول کارهای روزمره اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برخی از گزارشها حاکی از آنست که اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با تعلیق کار تمامی کارمندان این اداره، افراد جدید را استخدام کرده چیزی که از سوی وزارت امور داخله رد شده است.

وزارت امور داخله با نشر بیانه ای اعلام کرد که دراخیر ماه قوس سال جاری، اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با کمبود بودجه در بخش پرداخت معاش کارمندانش مواجه شد، تصمیم بر آن شد تا وظایف بخش اعظم کارمندان این اداره تا زمانی که روند توزیع شناسنامه ها آغاز شود، به حالت تعلیق در آید.

 براساس بیانیه از مجموع کارمندان اداره شناسنامه های الکترونیکی، تنها ۵۰ تن آنان در وظایف شان ابقا شده اند تا امورات اداری روزمره و سایر بخش های مورد نیاز را به پیش ببرند.

 در بیانیه آمده است که از آن زمان تعلیق کار ماموران اداره شناسنامه تا کنون این اداره هیچ فردی را به عنوان کارمند جدید استخدام نکرده و ادعا های مطرح شده در این خصوص که گویا کارمندان تازه به جای کارمندان سابق استخدام شده اند و ادعای اینکه فساد اداری در این اداره وجود دارد، کاملا بی اساس است.

اداره شناسنامه های الکترونیکی یک بار تاکید می کند که کارمندان سابق این اداره از آموزش ها و مهارت های لازم برای پیشبرد امور کاری برخوردار اند و به مجردی که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز شود، آنان دو باره به وظایف شان ادامه خواهند داد.