افتتاج یک مرکز سواد آموزی در غرب کابل

یک مرکز سواد آموزی (حیاتی) در منطقه چهل دختران ناحیه سیزدهم در غرب شهرکابل به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همایون رسا معین سواد حیاتی وزارت معارف گسترش برنامه های سواد آموزی را در کشور یک امر لازم خوانده گفت که هرچند طی سال های اخیر تلاش های وسیعی در گسترش وانکشاف سواد آموزی وتعلیم تربیه صورت گرفته اند ولی هنوز افغانستان در مقیاس منطقه پایین ترین رشد سواد را دارد.

وی تصریح کرد:« رشد سواد درافغانستان در میان کشور های منطقه وهمسایه هنوز ۳۴درصد است و این رقم نشان میدهد که افغانستان هنوز پایین ترین رشد سواد را دارد».

مرکز سواد آموزی چهل دختران که به هزینه ۵۵ هزار دالر امریکایی اعمار شده است توسط یونسکوی جاپان تمویل شده وقرار است به ارزش ۱۰ دالر دیگر برای همین مرکزوسایل وامکانات درسی آموزشی خریداری گردد.

پیش بینی میشود که به شکل نوبتی از این مرکز حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ زن روزانه استفاده های اموزشی برده بتوانند.

این مرکز به شکل پخته در یک منزل دارای چهار اطاق ودیوار احاطه اعمار شده است. به گفته رسا تا کنون وزارت معارف در ولایت های کابل، پروان وبامیان  ۱۴ مرکز سواد حیاتی یا CLC اعمار کرده است که نتایج خوبی در پی داشته اند.

در مراکز سواد حیاتی علاوه برآموزش سواد خواندن ونوشتن، برخی از حرفه های زنانه ای نیز شامل خیاطی، بافنده گی ودست دوزی های مختلف آموزش داده میشود. دراین مراکز عمدتا زنان ودختران آموزش می بینند که از مکتب ودرس وتعلیم بازمانده باشند.

رجب علی جعفری یک باشنده محل اعمار مرکز سواد حیاتی چهل دختران را ضروری پنداشته گفت :« اینجا منطقه فقیر نشین است وبا این مرکز میشود شمار زیاد از زنان برخی از حرفه های زنانه را بیاموزند واز این طریق شاید به زنده گی شان تغییری وارد شود».

معصومه نمازی آمر سواد اموزی ناحیه سیزدهم شهرکابل نیز ضرورت همچو مراکز را برای زنان بیکار ومحروم از درس وتعلیم مبرم حساب کرده میگوید که در این مرکز تلاش میشود که علاوه بر آموزش سواد برای زنان حرفه های اموخته شوند که از لحاظ اقتصادی برای شان مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *