ارزیابی صندوق بین المللی پول از اصلاحات اقتصادی افغانستان

284829_1699918296959304_467401339065087979_n - Copyصندوق بین المللی پول با انجام یک ارزیابی اصلاحات اقتصادی در افغانستان را مثبت خوانده و تاکید نموده است که برنامه های  افغانستان در راستای جمع آوری عواید، تقویت سیستم بانکی،  تنظیم کمک های مالی صندوق بین المللی پول مفید بوده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسئولین صندوق بین المللی پول اصلاحات در بخش نظام مالی افغانستان را الی اخیر دسامبر سال ۲۰۱۵ قناعت بخش خوانده است.

آنان از حکومت افغانستان تقاضا نموده اند که با وجود پیشرفت های صورت گرفته در بخش اصلاحات اقتصادی، باید در برخی از موارد اقدامات لازم صورت گیرد.

صندوق بین المللی پول انتظار دارد تا رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ نبست به ۲۰۱۵ بلند برود، و با ازدیاد کمک ها عواید نسبت به مصارف افزایش یابد.

گفتنی است که در آینده نزدیک مسئولین افغان و صندوق بین المللی پول روی یک برنامه چندین ساله اقتصادی کار می نمایند تا  دولت افغانستان بتواند به پیشرفت اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و  اشتغالزایی دست یابد.

صندوق بین المللی پول با تفاهم دو جانبه با دولت افغانستان در بخش اصلاحات اقتصادی و  در آینده مشترکاً کار خواهند نمود و همچنان صندوق بین المللی پول در زمینه کمک های شان به  افغانستان تعهد نموده است.