آلمان ۲۵ میلیون یورو به افغانستان کمک می کند

غنیکشور آلمان در جریان سفر محمد اشرف غنی “رئیس جمهورکشورمان” در برلین تعهد کرده است که ۲۵ میلیون یورو را در بخش ایجاد اشتغال به افغانستان کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در دیدار با گیرد مولر وزیر امور اقتصادی و همکاری های انکشافی آلمان در مورد کمک های اقتصادی آن کشور در عرصه های مختلف، به افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر امور اقتصادی و همکاری های انکشافی آلمان گفت که کشورش به صندوق وجهی ملى  کمک به کاریابی که رئیس جمهور در ماه گذشته آنرا افتتاح کرد، مبلغ  ۲۵ میلیون یورو را به منظور ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.

گفتنی است که سطح مجموعی کمک های سایر همکاران بین المللی افغانستان در این صندوق به ۴۵۰ میلیون یورو خواهد رسید.

همچنین در این دیدار آقای گیرد مولر یکبار دیگر تأکید کرد که کمک های سالانۀ کشورش را تا سال ۲۰۲۰ در سطح فعلى نزدیک به ۵۰۰ میلیون یورو حفظ خواهد کرد.

هر دو جانب توافق کردند که برای تشویق سرمایه گذاری در افغانستان، آلمان یک کنفرانس را تا شش هفته آینده در برلین برگزار  کند. همچنان تاکید صورت گرفت که کار تسهیل مارکیت  یابى برای تولیدات زراعتی افغانستان در آلمان به صورت عملی بزودی آغاز گردد.

در این دیدار در مورد آموزش های مسلکی نیز صحبت شد و موافقت صورت گرفت که در عرصه های ساختمانی، انرژی برق و زراعت توجه بیشتر براى ایجاد مهارت صورت گیرد و آلمان در این زمینه ها کمک خواهد کرد تا از این طریق افغانستان بتواند در راستای فرستادن کارگران با مهارت به گونۀ قانونی به کشور های خلیج و سایر کشور ها اقدام نماید.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پایان این دیدار برلین را به قصد سفر رسمی به سویدن ترک گفت و شام روز گذشته وارد استاکهولم پایتخت کشور شاهی سویدن گردید.