پُست جدید “عمر داودزی ” برای مهندسی انتخابات است ؟

خبرگزاری خاورمیانه – میز انتخابات ریاست جمهوری

یکی ازمسولیتهای که به دوش پولیس گذاشته شده مساله انتخابات 93 است این موضوع یک آزمون بزرگ برای نیروهای امنیتی بخصوص پولیس کشورباید باشد.دراین عرصه پولیس چندین کارراباید همزمان پیش ببرد یکی گرفتن امنیت پیش ازانتخابات درروزانتخابات وبعدازانتخابات وخلاصه اینکه گرفتن امنیت درتمامی فصول اما اینکه روزهای انتخابات مثال زده می شود به دلیل حساسیت ونقطه های عطف تاریخی این روزها می باشد.گفتم که تامین امنیت درهرصورت احتیاج به تجهیزات لازم را دارد.کمبودهای که ارتش وپولیس دارد می با ایست توسط حکومت ومتحدانش حل شود.

درکنارگرفتن امنیت مساله مهم دیگربرای نیروهای امنیتی بخصوص پولیس،موضوع بی طرفی پولیس ونیروهای امنیتی است.پولیس سیاسی کارسیاسی خواهد کرد.مخالفان حکومت رییس جمهورکرزی ازهم اکنون اعلام داشته که تقررجنجالی ترین چهره ومهره سیاسی درحکومت رییس جمهورکرزی،حال سرپرست وزارت داخله شده وقرار است بعنوان وزیرداخله ازمجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد.

عمرداوود زی رییس پیشین دفتر وسفیرافغانستان درپاکستان وحالا سرپرست وزارت داخله،یکی ازخبرسازترین مهره نظام حکومت رییس جمهورکرزی بوده است وی ارتباطات تعریف نا شده ای با همسایه ها داشته ومتهم شد که درزمان تصدی ایشان بشترین پولهای استخباراتی به دفترایشان واریزشده است.این گونه کارها ازوی یک چهره بسیارخبرسازساخته است.ازاین گذشته آقای عمرداوود زی گفته شده مطلقا تجربه امنیتی ونظامی ندارد. کسی بخوبی نمی داند که ایشان کارهای نظامی امنیتی داشته است ویانه؟.آقای داوود زی یک چهره سیاسی با پیچیده گیها وارتباطات خاصی خود را داشته است.قانونی ویا اتمر همین طورجلالی ودرآخرآقای مجتبی پتنگ،حد اقل بخشهای زیادی ازعمرشان را با امورامنیتی وجنگی گذرانده ودانش مسایلی امنیتی ونظامی ویا تجربه عملی آن را داشته اند آقای قانونی درزمان خودش یک چریک بود وکارهای زیادی درامرجنگ ومدیریت امنیتی ونظامی درحکومت استاد ربانی را داشت.همین گونه آقای حنیف اتمر جلالی وپتنگ،مسولیتهای شان تناسب زیادی با مقام وزارت داخله را داشت اما عمرداوود زی چی؟ آیا کارهای امنیتی ونظامی درکارنامه ایشان ثبت شده است ویانه البته من چنین اطلاعاتی را ندارم ومردم آقای داوود زی را یک سیاست مدارازنوع خود ش می شناسند وکسی چیزی ازسابقه نظامی وامنیتی وی نمی داند.

حال آقای داوود زی که نامزد احتمالی ریاست جمهوری 93 بود،ازسوی رییس جمهورکرزی بعنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شده است.مخالفان سیاسی رییس جمهورگفته اند که این انتصاب وتقرر،یک مساله سیاسی ومرتبط به امرانتخابات می باشد آقای صالح با صراحت اعلام داشت که با این تقررها رییس جمهورمی خواهد پولیس را سیاسی نماید.آنها هیچ شکی ندارند که آقای داوود زی مهره متعهد به سیاست های رییس جمهورکرزی است ودیگراینکه وی یک چهره کاملا سیاسی وغیرمسلکی درامروزارت داخله می باشد ومشکل سوم هم این است که ایشان ممکن است درامرانتخابات،همه تسهیلات را درجهت کاندید موردحمایت حکومت سازماندهی نماید.

آقای عمرداوود زی به این ظرافت وانتقاد واقف است وی دراولین روزازتصدی مقام وزارت داخله درمراسم معارفه خود گفت: من درامرانتخابات بی طرف هستم وهرگزاجازه نمی دهم که پولیس درامرانتخابات مداخله نماید آقای داوود زی تاکیدات زیادی روی بی طرفی خود داشت.البته رییس جمهورهم درهفته گذشته اعلام داشت که درمساله انتخابات بی طرف می باشد نه تنها خود ایشان بلکه به همه ماموران حکومت هدایت داده که درمساله انتخابات به نفع وضرری کسی مداخله نداشته باشند.این جملات را آقای داوود زی درمراسم معارفه خودش بکاربرد وگفت: هرگزاجازه نمی دهد که ازامکانات وزارت داخله به سود وزیان نامزدی استفاده شود.

 

اینها مضمون اظهارات آقای عمرداوود زی درروزمراسم تصدی مقام وزارت داخله بود.منتقدان حکومت این گونه تقررها را معنی دار می دانند وگفته اند که تقررآقایان نبیل درسمت سرپرستی ریاست امنیت ملی،ومعرفی داوود زی به وزارت داخله،نشانه های ازسازماندهی امکانات دولتی درامر انتخابات می باشد.آنها متقاعد نشده که سیاست های تبلیغاتی حکومت مبنی بربی طرفی عین همان سیاستهای اعمالی حکومت باشد.آقای صالح به هردومساله معترض است یکی اینکه پولیس را سیاسی می کند وپولیس سیاسی نمی تواند کارسیاسی نکند ونتیجه اینکه بی طرفی نقض شده است.نکته دوم اینکه آقای داوود زی،تابع سیاستهای حکومت ومتاثرازبرنامه های انتخاباتی می شود واین مساله روی نتایج انتخابات تاثیرمی گذارد وبی طرفی آن را خدشه دارمی کند وبه این صورت “پولیس وانتخابات” را زیرسوال می برد.

نتیجه اینکه پولیس کشورقربانی کمبود تجهیزات وآموزش شده ودرخلال شش ماه گذشته تلفات پولیس نسبت به سال گذشته دوبرابرشده. ازاین هم که بگذریم حال اسیرسیاست هم می شود.این نگرانیها را مخالفان رییس جمهور، بصورت جدی مطرح کرده اما درعمل ببینیم که آقای داوودزی به تعهدات روزمراسم معارفه خود استوارمی ماند ویانه؟ ودیگراینکه خواهیم دید ناتو به تعهدات خود علیرغم سیاستهای سیال وفرازنشیب دارکابل،وفادارمی ماند ویانه؟ آنها بارها تعهد داده که نیروهای افغانستان را تجهیز،آموزش ومشوره می دهند وسالانه چهارمیلیارد یک صد میلیون دالردراختیارنیروهای افغانستان قرارمی دهند وبرای شان مصرف می کنند.حال اگرجنگ دیگری را درخاورمیانه آمریکا وغرب شروع نکنند،امید واری است که آنها به تعهدات خود وفاداربمانند.

منبع : http://nateqi.blogsky.com/1392/06/12/post-799/

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *