دستگیری نویسنده زن وفعال حقوقی معترض به فتوای غیر اسلامی آل شیخ در عربستان

به دستور ولیعهد عربستان حصه آل شیخ، نویسنده روزنامه الریاض به دنبال انتشار یک مقاله انتقادی دستگیر وضمن حذف مقاله از وب

به دستور ولیعهد عربستان حصه آل شیخ، نویسنده روزنامه الریاض به دنبال انتشار یک مقاله انتقادی دستگیر وضمن حذف مقاله از وب سایت روزنامه الریاض، از ادامه فعالیت نامبرده در روزنامه جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته می شود، این اقدام بعد از آن صورت گرفت که آل شیخ مفتی سعودی طی فتوایی حکم شرعی نگاه داشتن عده از سوی زن به خاطر وفات شوهر را نفی وآن را مردود دانسته بود.

فتوای غیر اسلامی آل شیخ با اعتراض سایر روشنفکران دینی در عربستان نیز مواجه بوده است. هنوز هیچ خبری از بازداشت خانم حصه دردست نمی باشد.

Author