فرمانده پولیس سیدآباد، حمله طالبان مسلح، میدان وردک