سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

طرفداران جزب جنبش، حمله انتحاری، کابل، قیصاری، دوستم ، دفاتر کمیسیون انتخابات