تذکره الکترونیکی، تعیین ولسوالی، مدت اعتبار ده سال