اسد ۱۸, ۱۳۹۹

۹۵۰ کیلوگرام گوشت مرغ تاریخ گذشته در کابل ضبط شد

P1030453موظفین بخش کنترل ریاست صحت حیوانی وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری ۹۵۰ گیلوگرام گوشت مرغ تاریخ گذشته را از گدام های یک شرکت خصوصی کشف و بعد از ضبط – از بین بردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیات کنترول وزارت زارعت چهار شرکت وارد کننده گوشت مرغ را در ساحه پارک های صنعتی پلچرخی درشرق کابل بررسی نموده است.

درجریان این بازرسی مقدار ۹۵۰ کیلوگرام گوشت تاریخ گذشته مرغ را از سرد خانه های شرکت  آریا آریانا بدست آمده و این مقدار گوشت مرغ بسته بندی شده کشور فرانسه است که از تاریخ انقضای آن پنج ماه سپری شده بود.

گوشت ضبط ده به معیار های ذخیره سازی گوشت مطابقت نداشته و فاسد شده بود به همین اساس موظفین مقدار گوشت یاد شده را ضبط نموده و  با حضور داشت نماینده شرکت نامبرده و هیات موظف ریاست  صحت حیوانی در چای های سپتیک لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ازبین برده شد.

نماینده های شرکت یاد شده  تعهد نمودند که درآینده محصولات تاریخ گذشته را از گدام های شان دور ساخته و به فروش نمیرسانند .