۶ میلیون دالر به کشاورزان افغانستان اختصاص یافت

IMG_0199وزارت زاراعت و مالداری افغانستان کمک شش میلیون دالری صندوق انکشاف زارعت “ADF” را به کشاورزان کشور اختصاص داده و این کمک به صورت قرضه های کوچک توسط شرکت مالی دهات افغان( ARFC )  توزیع می گردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تفاهم نامه پرداخت قرضه شش میلیون دالر به دهاقین وتولید کنندگان کشور امروز (۱۵ حمل) میان “اسد الله ضمیر” وزیر زراعت آبیاری و مالداری و نماینده اداره صندوق انکشاف زراعت به امضا رسید .

این کمک شش میلیون دالری صندوق انکشاف زراعت در جریان سال ۱۳۹۵ به طور قرضه به دهاقین، سرمایه گذاران کوچک، مولدین محصولات با ارزش زراعتی و پروسس کنندگان توزیع می شود.

وزیر زارعت می گوید که کمک یاد شده کشاورزان  و افراد ذیدخل در کار و فعالیت زراعتی را حمایت می کند تا محصولات خود را به معیار های بین المللی پروسس، بسته بندی و صادر نمایند.

یک بخش این قرضه که از طریق اولین بانک قرضه های کوچک توزیع می شود به طور مستقیم  ۳۰۰۰ دهقان را تحت پوشش  در می آورد و بخش دیگر آن که توسط شرکت مالی دهات افغان توزیع خواهد شد.

همچنین از این کمک برای خرید وسایل و سامان آلات شرکت های تولیدی نیز اختصاص داده شده، تا به وسیله آن دسترسی به بهترین وسایل تخنیکی را مساعد نموده و زمینه های انکشاف کاری برای پروسس کننده های محصولات زراعتی را مساعد سازد.