۳۵ پروژه باغداری به بخش خصوصی واگذار شد

13884351_1238100976255820_330004486_nوزارت زراعت و مالداری با امضای قراردادی، ۳۵ پروژه باغداری در شماری از ولایت های کشور به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرارداد این پروژه ها، امروز (۱۰اسد) میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و بخش خصوصی به امضار رسید.

اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در زمان امضای این قرارداد اظهار داشت که این پروژه ها برای انکشاف بخش زراعت و بسترسازی برای ایجاد کار به این بخش صورت گرفته است.

به گفته وی، این پروژه ها در ولسوالی محمود راقی کاپیسا، ولسوالی های بگرام، جبل السراج، سید خیل و چاریکار مرکز ولایت پروان و ولسوالی های پغمان، ده سبز و میربچه کوت ولایت کابل و به نظارت مردم از طریق شوراهای انکشافی قریه جات و ولسوالی ها تطبیق میگردد.

بر اساس معلومات منبع، هزینه مجموعی تطبیق این پروژه ها نزدیک به ۸۹ میلیون افغانی است که ۴۰درصد آن از سوی دهقانان و متباقی از بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل می گردد.

وزیر زراعت افزود که با تطبیق این پروژه ها، ۴۹ باب  کشمش خانه به ظرفیت مجموعی ۳۴۳ متریک تن، ۱۳ سبز خانه به مساعت ۲۶۰۰ متر مربع  و ۴ باب مرکز پروسس میوه و سبزی برای خانمها ایجاد می شود و با تکمیل آن،  ۴۲۶ جریب باغ های انگور به سیستم های عصری چیله احداث می شود.

بر اساس معلومات وزارت زراعت، از این پروژه ها حدود ۳۳۰۰ تن مشمول ۶۰۰ زن به صورت مستقیم مستفید می شود.

گفتنی است که پروژه های انکشاف اتحادیه های باغداری توسط آژانس انکشافی فرانسه حمایت می شود.