۱۱ میلیون دالر برای ارتقاء سطح زنده گی عودت کننده گان و بیجا شده ها

n00032822-bبرای ارتقا سطح زنده گی عودت کننده گان و بیجا شده ها و استقرار آنها در محلات شان، بیش از ۱۱ میلیون دالر کمک جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمک از سوی اتحادیه اروپا به وزارت مهاجرین و عودت کننده گان تخصص یافته و در بخش استقرار و اسکان عودت کننده گان و بیجا شده های کشور به مصرف می رسد.

به گفته مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، این کمک ها بر اساس تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (UN – Habitat) به ارزش ۱۰ میلیون یورو (بیش از ۱۱ میلیون دالر) صورت گرفته است.

در خبرنامه وزارت مهاجرین آمده است که هدف این تفاهم نامه، تهیه یک چهارچوب برای تطبیق مؤثر و موافق برنامۀ استقرار محلی بی جاشده گان بی بضاعت و محروم افغانستان در بین سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ می باشد.

بر مبنای خبرنامه، این برنامه در ابتدا در سه ولایت؛ کابل، ننگرهار و هرات عملی می شود.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین در جریان امضای این تفاهم اظهار داشت که این مبلغ در دو بخش استفاده میشود؛ بخش اول کمک در اعمار شلتر برای یک هزار خانواده عودت کننده و بیجا شده میباشد و بخش دوم در زیر ساختهای مناطقی که عودت بلند دارند و یا بیجاشده ها در آن مناطق جایگزین شده اند به مصرف میرسد.

به گفته وی، این مبلغ در مدت سه سال به مصرف میرسد.

در حال حاضر، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در سراسر دنیا دارد که بیشترین مهاجرین کشور نیز در ایران و پاکسان پناهنده شده اند.

Author

About Author