۱۱ قرارداد بزرگ از سوی کمیسیون تدارکات ملی تصویب گردید

58کمیسیون تدارکات ملی، یازده قرار داد را به ارزش یک ملیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون افغانی منظور نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری، در جلسه شام دیروز که ریاست آنرا رییس جمهور به عهده داشت ۱۱ قرارداد مربوط به وزارت‌های دفاع ملی، تحصیلات عالی، مالیه، فواید عامه، مبارزه با مواد مخدر، ریاست عمومی امنیت ملی، د افغانستان برشنا شرکت و شاروالی کابل مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.

بر بنیاد خبرنامه، کمیسیون تدارکات ملی در جلسه قرار دادهای را در بخش های تجهیزات، دیزاین و توسعه سب استیشن برق ساحه چمتله، اعمار کامپلکس برای معتادین مواد مخدر در ولایت ننگرهار، تهیه مواد اعاشوی شفاخانه های کادری و لیلیه های مرکز، اعاشه قول اردوی ۲۰۳ میوند، تدارک تیل ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت مالیه، چاپ پاسپورت، اجاره عواید تهجایی ها و همچنان عریض ساختن و ارتقاء کیفیت آسفالت در شاهراه میدان شهر الی بامیان، تصویب نمود.

رئیس جمهور غنی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به مسؤلان نهاد های مربوطه هدایت داد، تا در راستای تطبیق این پروژه ها و نظارت از روند اجرای شدن آنها توجه جدی نموده و گزارش پیشرفت کاری پروژه ها را ارایه نمایند.

کمیسیون تدارکات ملی طی جلسات هفته وار تا اکنون، نزدیک به ۲۳۰ قرار داد را مربوط به نهاد های امنیتی و ملکی که شامل پروژه های ساختمانی، اجناس و خدمات میگردد، به ارزش حدود ۴۶ میلیارد افغانی مورد تصویب قرار داده و کار اکثر پروژه ها توسط نهاد های مربوطه شان آغاز گردیده است.