یک روز کاری و تنها دو ساعت کار مفید

۱۸ ثور ۱۳۹۵

12570821_10207819787308631_296705659_nنشست عمومی امروز مجلس نماینده گان بعد از دو ساعت به شمول ساعت امتیازی و تصویب قانون تنظیم امور هلال احمر افغانی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نماینده گان که برای تصویب قانون دست به کار بزرگی زده و نصاب لازم را تکمیل کرده بود، امروز (18ثور) تنها کمتر از دو ساعت به کار مفید پرداخته و بعد از آن به دنبال کارهای شخصی شان رفتند.

ساعت اول مجلس که یک ساعت به طول انجامید به نماینده گان اجازه داد تا مشکلات خود را بازگو کرده و هرکدام عقده های خود را خالی کند.

بعد از این یک ساعت، قانون تنظیم امور هلال احمر افغانی از سوی کمیسیون محیط زیست به نماینده گان معرفی شد و در این زمان بود که نصاب مجلس به 123 تن رسیده قانون می توانست به رایگیری گذاشته شود.

قانون متذکره در چهار فصل، 17 ماده و 5 ضمیمه به تائید رسیده و در این رایگیری تنها یک کارت سرخ نشان داده شد.

در این قانون مواردی از جمله طرز استفاده از نشان و لوگوی هلال احمر افغانی و تنظیم امور این اداره ذکر شده است.

بعد از رایگیری در مورد قانون تنظیم امور هلال احمر افغانی، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس به نشست پایان داد و در یک روز کاری، نماینده گان تنها دو ساعت به صورت مفید کار کردند.

اینکه چندین قانون همچنان در انتظار تصویب مجلس مانده و از نظرها دور است، بر کسی پوشیده نیست و این که چرا مجلس در یک روز کاری حاضر به انجام دیگر کارهای مهم وقت ندارد، سوالی است تکراری.

ابراهیمی،

پوشیده،

حاضر،

خاورمیانه

خلا احمر افغانی،

دو ساعت،

رایگیری

قانون،

کار مفید،

کاری،

مجلس،

نمانیده گان،

یک،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed