یک روز کاری و تنها دو ساعت کار مفید

12570821_10207819787308631_296705659_nنشست عمومی امروز مجلس نماینده گان بعد از دو ساعت به شمول ساعت امتیازی و تصویب قانون تنظیم امور هلال احمر افغانی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نماینده گان که برای تصویب قانون دست به کار بزرگی زده و نصاب لازم را تکمیل کرده بود، امروز (۱۸ثور) تنها کمتر از دو ساعت به کار مفید پرداخته و بعد از آن به دنبال کارهای شخصی شان رفتند.

ساعت اول مجلس که یک ساعت به طول انجامید به نماینده گان اجازه داد تا مشکلات خود را بازگو کرده و هرکدام عقده های خود را خالی کند.

بعد از این یک ساعت، قانون تنظیم امور هلال احمر افغانی از سوی کمیسیون محیط زیست به نماینده گان معرفی شد و در این زمان بود که نصاب مجلس به ۱۲۳ تن رسیده قانون می توانست به رایگیری گذاشته شود.

قانون متذکره در چهار فصل، ۱۷ ماده و ۵ ضمیمه به تائید رسیده و در این رایگیری تنها یک کارت سرخ نشان داده شد.

در این قانون مواردی از جمله طرز استفاده از نشان و لوگوی هلال احمر افغانی و تنظیم امور این اداره ذکر شده است.

بعد از رایگیری در مورد قانون تنظیم امور هلال احمر افغانی، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس به نشست پایان داد و در یک روز کاری، نماینده گان تنها دو ساعت به صورت مفید کار کردند.

اینکه چندین قانون همچنان در انتظار تصویب مجلس مانده و از نظرها دور است، بر کسی پوشیده نیست و این که چرا مجلس در یک روز کاری حاضر به انجام دیگر کارهای مهم وقت ندارد، سوالی است تکراری.