گزارش 100 روز نخست، از محابس و مراکز اصلاح اطفال

۱۰ دلو ۱۳۹۳

ریاست عمومی محابس و ریاست عمومی مراکز اصلاح اطفال، گزارش کارکرد های ۱۰۰ روز نخست خویش را به رئیس جمهور غنی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در آغاز کار حکومت وحدت ملی به ریاست عمومی محابس و توقیف خانه کشور دستور داده بود تا در ۱۰۰ روز نخست، گزارش های کاری خود را به اراگ ارایه کنند.

با این حال ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها و ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال، گزارش کارکرد های خویش را در رابطه به بهبود امور و حل مشکلات در محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال به ارگ ارائه کردند.

براساس گزارش رییس عمومی محابس، در این مدت ۱۰۰ روز، ۱۶۵۸ تن از مجرمین به محاکم مختلف قضایی کشور معرفی شده اند و از آن جمله دوسیه ۶۲۲ مجرم در محکمه نهایی و تعیین سرنوشت شدند.

در این گزارش آمده است که در ۱۰۰ روز نخست حکومت وحدت ملی، ۱۳۷۴ نفر به شمول ۲۶ خانم از زندان رها شده اند و برای ۲۵۰۰ نفر از جمله ۶۹ خانم از زمان زندانی شان کاسته شده است.

کشف و ضبط ۸۷۴ سیت مبایل، ۲۲۷۹ گرام مواد مخدر و ۴۹۹ قبضه چاقو از دیگر دستآورد ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های کشور در این مدت می باشد.

در مدت ۱۰۰ روز گذشته یک هیات موظف ریاست عمومی محابس، وضعیت محبس ولایت هرات مورد بررسی قرار داده و در مورد بهبود وضعیت زندانیان اقداماتی را انجام داده است.

همچنین در مدت ۱۰۰ روز نخست، محابس ولایات بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان، بغلان، قندهار، هرات، غزنی، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بدخشان، تخار، نیمروز، بادغیس، محبس پلچرخی، توقیف خانه ولایت کابل، توقیف خانه مواد مخدر و محبس زنانه، مورد ارزیابی و کنترول قرار گرفته است.

ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال نیز، ۱۵۱۶ طفل مظنون، متهم و محکوم از جمله ۱۳۸۲ طفل ذکور و ۱۳۴ طفل اناث در ۳۴ مرکز اصلاح و تربیت اطفال تحت مراقبت قرار گرفته اند.

۱۳۶ نفر از مراکز تربیت اطفال بر اساس فیصله سارنوالی و ۹۳ طفل به اساس فیصله های محاکم قضایی، از بند رها شده اند.

اطفال

در 100 روز

رها

محابس

نخست


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.