کاهش سرمایه گذاری در افغانستان

16 مارس 2016

Haqjoاداره آیسا می گوید میزان سرمایه گذاری ها طی سال 1394 در کشور 30 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد قربان حقجو رییس اداره آیسا گفته است طی سال روان افغانستان در بخش صادرات هشت درصد رشد داشته است؛ اما میزان سرمایه گذاری ها 30 درصد کاهش یافته است.

آقای حقجو می گوید: دلیل کاهش سرمایه گذاری در کشور عدم اعتماد مردم و سرمایه گذاران بالای حکومت و افزایش ناامنی ها در کشور می باشد.

اداره آیسا میزان سرمایه گذاری ها را در سال 1393، 850 میلیون دالر آمریکایی گزارش داده بود اما این رقم در سال 1394 به 590 میلیون دالر رسیده است.

وی می گوید: عواید دولت در سال روان خورشیدی نظر به سال گذشته 20 درصد افزایش را نشان می دهد که این افزایش به دلیل کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر است.

به باور کارشناسان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و فرار جوانان از کشور به دلیل افزایش فقر و ناامنی میزان سرمایه گذاری ها را کاهش داده است.

اداره آیسا

ارزش پول افغانی

افزایش فقر و ناامنی

خاورمیانه

دالر

کاهش سرمایه گذاری در افغانستان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed