چند دستگی طالبان، گفتگوهای صلح کجا می رود؟

taliban_brutalبعد از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان، از چند دستگی بین طالبان گفته می شود که هر کدام از دسته ها، افکار خود را داشته و دنبال می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به دنبال ایجاد این چند دستگی، افکار عمده رهبری طالبان نیز متغیر شد به نحوی که ملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان بعد از احراز این کرسی، اعلام کرد که به جنگ در افغانستان ادامه خواهد داد.

در عین حال، گزارشها حاکی از بیعت شمار زیادی از طالبان با رهبر جدیدشان را داشت؛ اما در این بین، خانواده ملا محمد عمر اعلام کرده بودند که با هیچ کس بیعت نکرده اند.

کلیپ صوتی مربوط به ملا عبدالمنان، برادر ملا محمد عمر، حاکی از آن بود که آنها در صورت ایجاد اختلافات، با هیچ کس بعیت نخواهند کرد.

از سوی دیگر، حکومت نیز اعلام کرده است که طالبان در شرایط فعلی می توانند با حکومت یکجا شده و به صلح بپیوندند.

اما؛ اینکهآیاایناختلافاتدر نهایت طالبانرابهکدامسومیراندواینگروهدرآیندهچهسرنوشتیپیداخواهدکرد،مسالهایاستکهاینروزهاذهنبسیاریرابهخودمشغولکرده است.

عبدالستار خواصی، نماینده مردم پروان در  مجلس نماینده گان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که پاکستان در آوردن طالبان به میز مذاکره نقش اساسی دارد و زمانی که دید دور اول گفتگوها در حال نتیجه دادن است، خبر مرگ ملا عمر را نشر کرد.

به گفته وی، برای دور دوم نیز امیدواری های مردم زیاد بود و در عین حال، بحث «آتش بس» نیز به صورت جدی مطرح بود که پاکستان از این ناحیه خود را متضرر می دید و شرایط فعلی را ترتیب داد.

خواصی معتقد است که نشر خبر مرگ ملا محمد عمر، باعث شد تا گفتگوهای صلح افغانستان تا زمان نامعلومی به تعویق بیافتد که از سوی پاکستان پلان ریزی شده بود.

وی باورمند است که اختلافات در بین رهبران جدید طالبان بالای گفتگوهای صلح تاثیرگذار نیست، به شرط اینکه «آی اس آی» دست از مداخله در بین طالبان بردارد.

از سوی دیگر، عطاءالله لودین عضو شورای عالی صلح افغانستان در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که امید می رود تا کسانی که با طالبان ابراز همدردی میکنند (پاکستان)، زمینه دعوت رهبری جدید به گفتگوهای صلح را فراهم کنند.

وی می گوید که دولت های ناظر و ضمانت کننده گفتگوهای صلح در شرایط فعلی وظیفه دارند تا دورهای بعدی گفتگوها را نیز ترتیب داده و راه اندازی کنند.

بر اساس معلومات منبع، رهبری جدید طالبان اظهار داشته است که در شرایط فعلی آماده به گفتگوهای صلح نیستند؛ اما شورای عالی صلح تلاش دارد تا گفتگوها به زودی از سر گرفته شود.

لودین از آغاز دور تازه گفتگوهای صلح اظهار بی خبر کرد؛ اما از پاکستان خواست تا هرچه زودتر طالبان را برای ادامه گفتگوها آماده سازد.

در عین حال، شرایط فعلی یک شرایط کلیدی برای حکومت افغانستان دانسته می شود که از اختلافات بین طالبان استفاده کرده و گفتگوهای صلح را بر اساس خواسته های خود پیش ببرد.

عبدالستار خواصی در این رابطه می گوید :«حکومت باید از زیرکی استفاده کند و رهبران طالبان را بدون قید و شرط به میز مذاکره بکشانند.»

به باور وی، تعدادی از طالبان که می گویند به جنگ ادامه می دهند کم بوده و حکومت باید با استفاده از ابتکار عمل، بتواند با طالبان به صورت مستقیم ارتباط برقرار کرده و آنها را به گفتگوها آماده سازد.

خواصی ماه پیش رو را یک ماه حیاتی برای صلح افغانستان دانسته و می گوید :«ماه پیش رو، یک ماه حیاتی است و باید انتظار کشید و دید که نتایج گفتگوها به کجا می انجامد و آیا رهبران طالبان اختلافات خود را حل می کنند یا مشکل بیشتر می شود.»

با این اوصاف، اعضای شورای عالی صلح افغانستان می گویند که این شورا علاقه مندی زیاد برای دست یابی به مصالحه دایمی در افغانستان دارد؛ اما این مصالحه به صورت یک طرفه امکان پذیر نیست.

Author