اسد ۱۷, ۱۳۹۹

پیام رئیس جمهور غنی به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان

غنی 2محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با ارسال پیام عید سعید قربان را به همه ای مسلمین جهان و مردم افغانستان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عید سعید قربان  همیشه برای مسلمانان یاد آور مفاهیم بلند دینی و ایمانی بوده، و پیام فداکاری، ایثار و از خودگذری را با خود داشته است.

رئیس جمهور گفته که ما انواعی از قربانی و فداکاری را تجربه کرده و هنوز فرزندانش برای حفظ جان مردم و امنیت خاک شان قربانی می دهند، معنایی عمیق تر دارد.

برادران و خواهران، می دانم که ما بخاطر دین، بخاطر آزادی و بخاطر ابادی وطن خود قربانی های زیادی داده ایم و می دانم که فقر و محرومیت، جنگ و نا امنی، و وجود انواعی از بیعدالتی که محصول بحران های چند دهۀ اخیر است، اجازه نداده است که این وضعیت را پشت سر گذاشته و محصول این قربانی ها را که باید امنیت، رفاه و پیشرفت باشد، به دست آوریم.

طبق سنت الهی، و چنانکه تجربه ملت های مختلفی در روی زمین به اثبات رسانده است، ما و شما باور داریم که پس از هر سختی، آسانی جود دارد، و روزهای خوش و تابان در انتظار مردمی است که رنج دیده و زجر کشیده اند. به تعبیر قرآن مجید با هر سختی آسانی یی در راه است.

بیایید ببینیم که چگونه می توانیم آینده ای بهتر داشته باشیم؟ هیچ ملتی آینده بهتر را مفت و رایگان به دست نیاورده است، بلکه در اثر عزم و اراده ای آگاهانه، آن را ایجاد کرده است. این عزم و اراده در وحدت نخبگان کشور، در یکدلی و همبستگی ملی گروه های سیاسی و اجتماعی، و در امید و خوشبینی آحاد ملت تجسم پیدا می کند.

نخستین گام این است که ما بر بدبینی ها و نا امیدی ها غلبه کنیم. امکان ندارد که با دامن زدن به یأس و تیره اندیشی بجایی برسیم. دشمنان افغانستان بیش از جنگ فیزیکی بر جنگ روانی تکیه کرده اند، و می خواهند با شکستن روحیه مردم ما، آنان به خواسته های شوم شان برسند. زنده نگه داشتن امید و آرزو،بخش مهمی از نقشه های شان را نقش بر آب می سازد.

ما همچنان نیاز به وحدت و همدلی داریم. وحدت و همدلی به این معنا نیست که هیچ انتقادی نباشد، و هیچ نظر متفاوتی داده نشود. داشتن طرح های گوناگون، و نظریه های متعدد در میان فرزندان یک ملت، نه تنها مشکلی نیست، بلکه نشانه تنوع و غنای آن است. اما درایتی به کار است تا نگذاریم این تنوع به مسیر اختلاف و تفرق کشیده شود.

ما نباید اجازه بدهیم که فریادهای اختلاف آمیز بنام قوم، زبان، منطقه، مذهب، حزب، ایدیالوجی و غیره در دیوارۀ اتحاد و همبستگی ما رخنه ای ایجاد کند. نیاز اساسی این ملت بالا کردن نوای خوش همبستگی، برادری و اتحاد است، و تنها از این طریق می توانیم راه ترقی کشور خود را هموار کنیم و آرزو ها و امید های فراوانی رابه تحقق برسانیم.

 برادران و خواهران گرامی،

امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردوی رو به پیشرفت داریم. ما پولیس در حال رشد داریم. ما دستگاه امنیتی رو به انکشاف داریم. ما روند تعلیمی رو به گسترش داریم. ما سیستم تجارتی در حال تهداب گذاری داریم که تا ده ها سال بتواند برای ما و منطقه سود آور باشد.