سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

وزارت امور داخله “بچه بازی” در صفوف پولیس محلی را رد کرد

وزارت امور داخلهوزارت امور داخله افغانستان هرگونه آزارجنسی “پدیده بچه بازی” را در صفوف پولیس محلی کشور رد کرده و گفته است که چنین مورد در میان نیروهای امنیتی پولیس محلی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخیرا برخی از رسانه ها مصاحبه ای را با یک تن از نیروهای امریکایی بر اساس خاطرات وی در سال ۲۰۱۱، در مورد بد رفتاری ها و «بچه بازی» در میان نیروهای پولیس محلی افغانستان منتشر کرده اند.

نشر این مصاحبه که بر بنیاد خاطرات یک نظامی امریکایی در زمان ماموریت اش در افغانستان در سال ۲۰۱۱ استوار است؛ از یک سو بدلیل موردی بودن و غیر رسمی بودن مصاحبه شونده و از سوی دیگر به دلیل کهنه بودن معلوماتی که به رسانه ها ارایه شده، در شرایط کنونی هیچ ربطی ندارد.

برخی از رسانه های امریکایی به نقل از نظامیان که با آنان مصاحبه شده، نوشته اند: «بچه بازی» در افغانستان یک فرهنگ است و مقام های امنیتی نیز به شکایاتی در این خصوص توجه و رسیدگی نمی کنند.

با این حال وزارت امور داخله افغانستان در واکنش به این گزارش، چنین اظهارات را کاملا نادرست خوانده و آن را به شدت رد کرد.

وزارت داخله با نشر بیانیه ای اعلام کرد که پدیده «بچه بازی» نه تنها که به لحاظ فرهنگی در افغانستان یک عمل زشت و مذموم است بلکه در قوانین نافذه ی کشور نیز به عنوان جرمی که مجازات سنگین در پی دارد شناخته شده و مسوولان پولیس ملی و محلی نیز مکلف اند تا از بروز آن در صفوف نیروهای پولیس جلوگیری نموده و عاملین را به پنجه قانون بسپارند.

در بیانیه تاکید سده که وزارت امور داخله، با توجه به موثریت نیروهای پولیس محلی در جنگ با تروریسم، روند اصلاحات بنیادین در صفوف این نیروها را از چند سال به این سو آغاز کرده و با اعزام هیأت به ۲۹ ولایت کشور، عملکرد نیروهای پولیس محلی را به گونه جدی و همه جانبه مورد بررسی قرار داده  و به منظور بهبود هرچه بیشتر موثریت این نیروها، اخیراً مسوولیت سوق و اداره آنان را به قومندانی های امنیه ولایت ها سپرده تا از عملکرد این نیروها به گونه دقیق نظارت به عمل آید.

وزارت امور داخله تاکید می ورزد که «بچه بازی» به عنوان یک پدیده ی مذموم در صفوف نیروهای پولیس محلی قابل تحمل نیست و اگر اسناد و شواهد موثقی در این زمینه وجود داشته باشد، به آن رسیده گی شده و متهمین به گونه جدی مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وزارت امور داخله کاملا تعهد دارد تا در صورت موجودیت همچو شکایات به آن به گونه جدی مقابله و برخورد نماید. هیچ گونه تسامح و چشم پوشی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.

امروزه نیروهای پولیس ملی افغانستان بیش از هر زمان دیگری توانمند شده و نه تنها که قادر به نظارت دقیق از افراد وابسته به نیروهای پولیس محلی اند بلکه قادر می باشند و آماده اند تا در صورت موجودیت همچو موارد در همکاری نزدیک با نهاد های مدافع حقوق بشر به آن به گونه جدی رسیده گی نمایند.

در دو سال گذشته وزارت امور داخله، پس از انجام بررسی ها در مورد عملکرد نیروهای پولیس محلی، ۱۰۸ تن از منسوبان این نیروها را در پیوند به خلاف ورزی ها، قانون شکنی و بدرفتاری ها بازداشت نموده و تحت پیگیرد قانونی قرار داده است.