هیچ اداره ای حق مداخله در امور کاری ادارات  دیگر را ندارد 

غنی 1محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با مسئولین گمرکات و مستوفیت های کشورگفته است که هیچ اداره ای حق مداخله در امور کاری ادارات  دیگر را ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز سه شنبه شماری از رؤسای گمرکات و مستوفیت های کشور در رابطه به دستآوردها و مشکلات ادارات مربوطه شان، به رئیس جمهور غنی صحبت نمودند.

رئیس جمهورغنی در این دیدار ضمن تأکید بر تقویت سیستم سازی در نهاد های گمرکی گفت: هدف اساسی ما این است تا در تمام نهادهای کشور سیستم ها به اساس اصل مکافات و مجازات ایجاد گردد.

رئیس جمهور به رؤسای ادارات گمرکات و مستوفیت ها دستور داد تا نواقص سیستم های ادارات مربوط شان را بررسی نموده، پیشنهادات شانرا به منظور بهبود امور دسته بندی کرده، به وزارت مالیه بسپارند.

رئیس جمهور غنی بر ارتقای ظرفیت کارمندان گمرکات تاکید کرد و خاطر نشان نمود که انستیتوت گمرکات وزارت مالیه تقویت گردد.

آقای گفت که در زمینه کاهش فساد و افزایش موثریت کاری پولیس گمرکات، تلاش های بیشتر صورت گیرد و تاجران و راننده گان کشور برای شناسایی اخاذی ها در مسیر راه ها با مسئولین مربوطه همکاری نمایند.

وی تاکید کرد که حدود و صلاحیت های ادارات مشخص اند و هیچ اداره ای حق مداخله در امور کاری ادارات  دیگر را ندارد.

رئیس جمهور غنی در خصوص عواید سالانه ادارات فوق، گفت که باید تلاش صورت گیرد تا عواید سالانه این ادارات افزایش یابد. وی علاوه نمود که تمام ادارات مربوط باید اهداف سالانه  شانرا مشخص نمایند و این میتواند باعث بهبود روند کاری ادارات شده و به یک فرهنگ مبدل شود.

او گفت: تجار ملی ما  که مالیات شانرا بصورت منظم پرداخت می نمایند و باعث افزایش عواید میگردند، باید مورد تقدیر قرار گیرند.

رئیس جمهور کشور تاکید کرد که تنظیم بهتر سیستم مجازات و مکافات در تقویت روحیه کارمندان ادارات دولتی مهم بوده و خاطر نشان کرد که فرهنگ تشویق و تقدیر را از نهاد های امنیتی و دفاعی آغاز نموده و به دیگر نهاد ها گسترش خواهد داد.

در این دیدار، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، حضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور و شماری دیگری از مقامات حکومتی نیز حضور داشتند.

Author

About Author