هفت مورد پیشنهاد کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی تایید شد

غنی 2محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی هفت مورد پیشنهاد کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی کشور را تایید کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این فرمان رئیس جمهور ضمن تقدیر از اجراات کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، پیشنهادات مرحله اول کار کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی برای اصلاحات در کوتاه مدت به صورت کل، مورد تایید قرار داده است.

همچنان رئیس جمهور وزارت عدلیه و ریاست عمومی اداره امور را موظف نموده است تا جهت فراهم آوری زمینه های قانونی تحقق هفت پیشنهاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، تدابیر عاجل اتخاذ نمایند.

آقای غنی، کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را موظف نمود، تا جهات حقوقی و تخنیکی و جنبه های تطبیقی و عملی دیگر پیشنهادات شان را مورد تدقیق بیشتر قرار داده، طرح های تفصیلی خود را از طریق ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی به ریاست جمهوری ارائه نماید.

در این فرمان رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرد تا تقویم انتخاباتی برای تدویر انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها را طوری تنظیم نماید که پیشنهادات کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، در عمل تطبیق گردد.