نماینده عراقی خواهان اخراج سفیر عربستان از کشورش شد

635972904545828366یک نماینده عراقی عربستان را حامی تروریستها دانسته و خواستار اخراج سفیر کشور عربستان از این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه ، “منصور البعیجی” یکی از نمایندگان پارلمان عراق ، ثامر السبهان سفیر عربستان در این کشور را خطر جدی دانسته و خواهان اخراج وی از این کشور گردیده است.

این  نماینده در گفتگو با خبرگزاری “واع” خواستار قطع روابط دولت عراق با رژیمی که از تروریزم و داعش حمایت میکند شده است.

العیجمی بدین باور است که ادامه حضور نماینده سیاسی کشور عربستان در این کشور خطری جدی در امنیت و سیاست این کشور  به شمار می آید.

وی گفت که نظر به تجاوزهای دائم عربستان در عراق بر ما بحیث نمایندگان مردم واجب است تا سفارنخانه این کشور را بسته و روابط را با ریاض چه در ساحه سیاسی یا اقتصادی قطع نماییم.

قابل تذکر است سفیر عربستان مداخله هایش در امور داخلی کشور عراق را متوقف نساخته و کشورش از گروههای تروریستی حمایت مینماید که این گروهها باعث کشته و بیجا شده هزار ها نفر هستند.