مقروضین کابل بانک مکلف اند قروض شان بپردازند

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان طرز العمل سرعت بخشیدن تصفیه حسابات مقروضین کابل بانک را توشیح کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس این طرزالعمل مقروضین کابل بانک مکلف به پرداخت قرضه های شان به دولت هستند.

طرز العمل تشویق و سرعت بخشیدن تصفیه حسابات مقروضین کابل بانک توسط شورای وزیران تصویب شده و حال رییس جمهور غنی آن رسما توشیح کرده است.

این طرز العمل که در ۱۲ ماده ترتیب شده به منظور سرعت بخشیدن تصفیه حسابات کابل بانک و فراهم آوری تسهیلات جهت تشویق مدیونین آن به پرداخت قرض شان، وضع گردیده است.

طرز العمل مذکور از تاریخ توشیح نافذ است و مدیونین مکلف اند تا ذمت های خویش را در مطابقت با طرز العمل مذکور، تادیه نمایند.