معاون اول دفتر شورای امنیت ملی تعیین شد

Mr. Suleman Kakarارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس پیشنهاد مشاور امنیت ملی و منظوری رئیس جمهورغنی، محمد سلیمان کاکر بحیث معاون اول دفتر شورای امنیت ملی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سلیمان کاکر تحصیلات عالی خودرا به سطح ماستری در کشور آیرلند تکمیل کرده و از بیست و پنج سال بدینسو در عرصه های امنیت، انکشاف و حکومتداری در سطوح مختلف در نهاد های ملی و بین المللی وظیفه اجرا نموده است.

 وی بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ بعنوان معین مالی و اداری وزارت معارف کشور ایفای وظیفه می نمود.

دفتر شورا امنیت ملی افغانستان به آقای کاکر مسوولیت جدید را تبریک گفت و موفقیت های مزید شان را از بارگاه الهی استدعا می نماید.

Author