معارف بدون مردم!

۱۵ جدی ۱۳۹۴

thb-DSCF515326122012925289061458322570یافته های تازه هیأت تخنیکی وزارت معارف نشان می دهد که مردم و جامعه مدنی از کارکردهای این وزارت معلومات کافی ندارند و کارهای آن بدور از مردم انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیأت تخنیکی وزارت معارف، شام دیروز (۱۴جدی) گزارش یافته های تازه خود را به ریاست جمهوری ارائه کرد.

خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نگاشته است که این هیأت به تعقیب هیأت قبلی، در زمینه وزارت معارف و مشکلات موجود بر سر راه آن تحقیقات خود را آغاز کرده بود.

یافته های این هیأت به مواردی چون نظارت از پروژه های ساختمانی، کیفیت عرضۀ خدمات معارف، تعداد معلمین و شاگردان و چگونگی پروسۀ تقرر معلمین پرداخته شده بود.

در یافته های این هیأت آمده است که میکانیزم فعلی برای جلوگیری از فساد اداری و استفاده از منابع به شکل شفاف، پاسخگو نبوده و مردم و جامعه مدنی به معلومات کافی از کارکرد های این وزارت دسترسی ندارند تا از آن نظارت کنند.

بر اساس این یافته ها، صلاحیت عقد قراردادهای شماری از ساختمان های مکاتب در سطح ولایات به شوراهای معارف داده شده که در بعضی موارد، ساختمان های مکاتب تکمیل نگردیده و یا کار پروژه های ساختمانی با وجود پرداخت پول آغاز نشده است.

در عین حال، رئیس جمهور غنی با در نظرداشت نقش مهم مردم و جامعه مدنی در جلوگیری از فساد اداری، به مسؤلین هدایت داد که یک میکانیزم ارزیابی و گزارشدهی را در وزارت معارف ایجاد کنند تا مردم و فعالان مدنی عرضه خدمات، کیفیت معارف، ساختمان مکاتب و تعداد معلمین و شاگردان را نظارت کنند.

همچنین رئیس جمهور خواهان تهیه فهرست تمام مکاتب در کشور شده و اظهار داشت که نحوه قرارداد با شوراهای معارف باید مشخص باشد تا در صورت هرگونه مشکل در ساختمان مکاتب، شوراهای معارف و شرکت های سازنده مورد پاسخ قرار گیرند.

این در حالی است که حضور معلمان خیالی در معارف کشور که معلوم نیست معاش آنها به جیب چه اشخاصی می رود نیز از دیگر مشکلات معارف کشور است.

رئیس جمهور غنی در این رابطه نیز تصریح کرد که باید یک برنامه سرتاسری راه اندازی شود تا ارقام دقیق به دست آمده و با ارقام فعلی و قبلی مقایسه شود و تعداد واقعی و حقیقی معلمین وزارت معارف تثبیت گردد.

همچنین بر اساس هدایت رئیس جمهور؛باید برنامه عملی تهیه شود که بر اساس آن افراد شایسته در سطح رهبری و پائین تر از آن جذب شوند و در استخدام معلمین نیز اولویت به فارغان دانشگاه ها، به ویژه برای طبقۀ اناث داده شود.

جلسه،

ساختمان،

مشکلات،

معارف،

مقایسه،

هیأت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed