مجلس قانون وضع شده ده درصد مالیات مخابراتی را رد کرد

۲۲ میزان ۱۳۹۴

uuuاعضای مجلس نمایدگان در نشست عمومی امروز خود، قانون وضع شده از سوی رئیس جمهورغنی مبنی بر پرداخت ده درصد مالیات مخابراتی را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخیرا محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن مشترکین شبکه های مخابراتی مکلف اند که در زمان ازدیاد “کردیت کارت” ده درصد مالیات به دولت بپردازند.

فرمان رئیس جمهور پس از صدور مورد تطبیق شبکه های مخابراتی در کشور قرار گرفت و با ازدیاد کریدیت کارت، ده درصد آن به حساب دولت واریز می شود.

در همین حال اعضای مجلس با اکثریت آرا این فرمان رئيس جمهور در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى را رد کردند.


تصویب،

قانون ،

مالیات ،

مخابراتی ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed