فهرست تقرری ۱۹ تن از اعضای ستره محکمه کشور اعلام شد

Afghanistan-supreme-courtمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان براساس پیشنهاد دادگاه عالی کشور (ستره محکمه) حکم تقرری ۱۹ تن از اعضای دادگاه عالی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای اعلام کرد که با رعایت اصل شایستگی و به منظور بهبود امور قضایی در کشور حکم تقرر و تبدل ۱۹ قضات به طور ذیل منظور شده است:

۱. خانم فریده به حیث رئیس دیوان اطفال محکمه استیناف ولایت کابل

۲ . احمد سعید به حیث رئیس محکمه ابتداییه حوزه اول شهر کابل

۳ . عطاالله فکری به حیث رئیس محکمه استیناف ولایت فراه

۴ . محمد هارون به حیث رئیس محکمه استیناف ولایت بدخشان

۵ . اسدالله به حیث رئیس دیوان مدنی و احوال شخصیه استیناف ولایت بلخ

۶ . خانم انیسه رسولی به حیث رئیس محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف

۷ .عبدالبشیر به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف

۸ . سید نعمت الله به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف

۹ . خانم فهیمه به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری

۱۰ . فضل الهادی به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف

۱۱ . سید نسیم به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرام سنگین فساد اداری استیناف

۱۲ . عبدالجمیل به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف

۱۳ . شیر آقا به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف

۱۴ . شیر آقا منیب به حیث رئیس محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری

۱۵. لیدا خروتی به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری

۱۶ . مصطفی به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری

۱۷ . عبدالمحبوب به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری

۱۸ . امان الله تجلی به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری

۱۹ . رحمت الله به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری تعیین شده است.