فساد گسترده ای اداری در شهر های بزرگ افغانستان

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان می گوید فساد گسترده ای اداری در شهرهای بزرگ کشور به اوج خود رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی  یکی از اولویت های کاری را توانمند سازی شهروندان افغانستان و ارایه خدمات به آنها خوانده است.

رییس جمهورغنی در جلسه ای که به منظور بحث روی میثاق شهروندان افغان با حضور همکاران بین المللی و برخی از مسئولین دولتی در ارگ ریاست جمهوری برگزارشده در مورد میثاق شهروندان صحبت کرد.

وی خاطر نشان کرد که میثاق شهروندان تعهد دولت افغانستان در کنفرانس لندن در رابطه به توانمند سازی شهروندان و ارایه خدمات به آنها می باشد که در سند ارائه شده از سوی حکومت افغانستان در کنفرانس لندن، به این نام یاد گردید.

رییس جمهورغنی گفت که ما شهر ها و ولسوالی های افغانستان را به پنج شهر بزرگ، ولسوالی های اقمار شهری، ولسوالی های در امتداد شاهراه ها، ولسوالی های دارای منابع طبیعی و ولسوالی های سرحدی، تقسیم نموده ایم.

وی در مورد شهرهای بزرگ گفت که فساد در آن به اوج خود رسیده است، فقرا بی بضاعت تر شده اند و نسبت به دهات شکننده گی بیشتر در آن وجود دارد .

رییس جمهور در رابطه به ولسوالی های اقمار شهری گفت که هیچ نوع رابطه بین ولسوالی های اقمار شهری با شهر ها وجود ندارد طوریکه در گذشته بازار های شهرها اموال شانرا از تولیدات بازار های اقمار شهری بدست می آوردند اما امروز تولیدات از خارج وارد می گردد و در عین حال رابطه اجتماعی بین شهر ها و ولسوالی های اقمار شان ضعیف شده است.

رییس جمهور غنی در رابطه به ولسوالی های شاهراه ها گفت که موتر های باربری به مشکلات زیادی مواجه اند، امنیت ترانسپورت در این ولسوالی ها ضعیف شده است و اکثر مالکین ترانسپورت با مشکلات گسترده روبرو می باشند و مردم این ولسوالی ها کاملاً در حاشیه زندگی می کنند.

آقای غنی در مورد ولسوالی های دارای منابع طبیعی گفت که مردم این ولسوالی ها از جمله غریب ترین مردم کشور اند، زیرا برخی از منابع طبیعی که در آنجا وجود دارد، قاچاق و یا به تاراج برده می شوند.

رییس جمهور غنی در این جلسه نیز روی پالیسی گندم و اینکه چگونه ارزش گندم با تولیدات متنوع از آن بالا برود، صحبت نمود.

وی گفت که دولت، مشکلات را شناسایی کرده و برای حل آن تعهد دارد به همین خاطر برنامه ایجاد میثاق شهروندان را در کنفرانس لندن پیشنهاد نمود.

آقای غنی با تاکید بر اینکه افغانستان ظرفیت تطبیق چنین برنامه ای را دارد خواهان همکاری بین المللی شد.

رییس جمهور افزود که تلاش داریم تا این برنامه به اساس ظرفیت های موجود طراحی  گردد و برای تطبیق آن، ظرفیت ها بسیج و به کار انداخته شود.

همچنین همکاران بین المللی از میثاق شهروندان افغانستان حمایت نمودند و خاطر نشان کردند که آنها در این راستا با دولت افغانستان، همکار و همگام خواهند بود.