عبدالله: ریاست اجرایی پست تشریفاتی و تحفه سیاسی کدام فرد نیست

دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که ریاست اجرایی پست تشریفاتی و تحفه سیاسی کدام فرد به ما نیست، ما در حکومت وحدت ملی جایگاه و صدای خود را داریم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای عبدالله این اظهارات را روز چهارشنبه (۱۹ حمل) در کنفرانس تحت عنوان ” آینده حقوق بشر در افغانستان” در کابل بیان کرد.

وی تاکید کرد که کسانی که در برابر مجاهدین جنایت های را مرتکب شده اند، در فکر رسیدن به قدرت نباشند و  به مردم افغانستان وعده می دهیم که هیچ معامله ای در هیچ زمینه ای با حقوق مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت.

دکتر عبدالله، ریاست اجرایی را یکی از ارگان های اصلی حکومت وحدت ملی عنوان کرد و گفت: ریاست اجرایی یک پست خیالی نیست، یک پست تشریفاتی نیست، یک تحفه از شخص و اشخاص نیست، یک وظیفه به نمایندگی از یک قشر یک گروه نیست، بلکه به حیث یک پست قبول شده با تمام مسایل اش با تمام جوانب است.

رییس اجرایی افزود: ما در حکومت وحدت ملی حرف خود را داریم، صدای خود را داریم، جای خود را داریم و جایگاه خود را داریم و از این جایگاه برای عزت و حق مردم و به خاطر کرامت انسانی مردم و تحقق آرمان های مردم افغانستان استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد: همانطور که هیچ مورد حق تلفی را در مورد شهروندان خود قبول نمی کنیم، در مورد یک کتله  چند میلیونی که رای داده و در انتخابات شرکت کرده برای ما قابل قبول نیست.

آقای عبدالله با اشاره به تعهداتی که در قبال تامین حقوق بشر در دوران تبلیغات انتخاباتی اش داشت، گفت: در هفت ماه گذشته از عملکرد حکومت وحدت ملی و ریاست اجرایی در زمینه تامین حقوق بشر راضی نیست و چشم پوشی هایی در این راستا صورت گرفته است.