صحبتهای کامل کرزی در نشست مشترک خبری با کری

متن  ارسالی کامل کنفرانس مشترک مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهوری کشورمان با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا از ارگ ریاست جمهوری به خبرگزاری خاورمیانه.

کرزی: مطبوعات عزیز افغانستان و مطبوعات بین المللی بشمول مطبوعات امریکا به کنفرانس مطبوعاتی امروز ما بسیار خوش آمدید. از همه شما معذرت میخواهم که از صبح تا  حال انتظار کشیدید و لطف و حوصله کردید، بسیار خرسند هستیم که امروز جناب محترم جان کری وزیر خارجه امریکا را دوباره با خود در کابل داریم، اینها دیروز تشریف آوردند، تا ما و آنها در مورد روابط افغانستان و امریکا و خصوصاً در مورد پیمان امنیتی افغانستان و امریکا صحبت کنیم.

اینها لطف کردند وقت کافی را به همرای ما گذراندند و ملاقات های امشب و فردای خود را که در مورد شرق میانه بود به تعویق انداختند تا ما بتوانیم بحث مفصل تری بکنیم و هر دو جانب به نتایج دلخواه خود به اساس منافع ملی هر دو کشور برسیم.

همه اطلاع دارید که بعد از امضای پیمان ستراتژیک میان افغانستان و امریکا، بحث روی قرارداد امنیتی آغاز شد یک بحث مشکلی بود، افغانستان دیدگاه و منافع خود را داشت و امریکا دیدگاه و منفعت خود را داشت، از دید  و منفعت افغانستان، احترام به حاکمیت ملی افغانستان در رأس مسایل قرار داشت.

تجربه ده سال ما متأسفانه در این راستا تجربه خوشی نبوده، ملت افغانستان بنام جنگ علیه تروریزم تلفات ملکی دیدند، خانه های مردم افغانستان آسیب دید و مواردی نقض حاکمیت ملی افغانستان بوجود آمد که باعث اعتراض حکومت و مردم افغانستان گردید.

پس در قرارداد امنیتی برای ما مهم ترین موضوع تضمین درست و محکم و غیر قابل تغییر و تخلف حاکمیت ملی افغانستان بود، به همرایش به اهمیت مساوی و از لحاظ عاطفی بیشتر و ضروری تر مصوونیت زندگی و جان و مال مردم افغانستان بود که هم به دست تروریزم و هم در جنگ علیه تروریزم توسط نیرو های خارجی مردم ما زیر ضربات شدیدی آمدند.

فقط پانزده روز پیش من از یک دختر خورد سال افغان از ولایت کنر در شفاخانه دیدن کردم که هر دو چشم اش از بین رفته بود، دختر چهار و نیم ساله، صورت و یک دستش هم نبود و تمام فامیلش از بین رفته بود، این در عملیات نظامی نیروهای خارجی شده بود.

ملت افغانستان به هر قیمتی که شده میخواهند ضمانت داشته باشد که همچون تخلفی از زندگی و جان و مال و طفل های وطن ما دوباره صورت نمی گیرد و تحت هیچ بهانهء نیروهای خارجی، خانه ها و مردم افغانستان زیر حمله زمینی و یا هوایی قرار  نمی گیرد.

مسئله سوم تجاوز بر افغانستان بود، در پیمان ستراتژیک با امریکا، امریکا متعهد به حمایت از افغانستان در صورت تجاوز به افغانستان شده بود ولی دیدیم که بعد از امضای پیمان استراتژیک از طرف یکی از همسایه های ما به افغانستان شلیک توپ و راکت و گلوله شد مگر از جانب امریکا حتی پذیرفته نشد که همچو تخلفی صورت گرفته است، پس برای ما تعریف تجاوز مهم بود تا فهم مشابه هر دو جانب از تجاوز داشته باشیم.

تجاوز به معنی آمدن تانک و توپ خارجی به افغانستان است و یا تجاوز همچنین فرستادن تروریست و انتحار و بم و ماین است؟

چهارم منع خود سری های نیروهای خارجی در افغانستان بود تا نیروهای امریکا و متحدین شان در افغانستان اجازه عملیات خود سر را نداشته باشند، مسأله ایکه در سالها به این طرف حکومت افغانستان و شخص خودم با قوت هایی که به افغانستان برای مبارزه علیه تروریزم و امنیت کشور های خود شان آمدند درگیر بودیم و بین ما و بین اینها، باعث تشنج شدیدی در کشور ما شد. در این موارد که حاکمیت ملی افغانستان باشد، تعریف تجاوز باشد، تلفات ملکی مردم افغانستان باشد و منع خودسری های نیرو های خارجی در افغانستان باشد بعد از مذاکره دوامدار چندین ماهه و مذاکره شدید و دوامدار دیروز، امروز صبح و تا به همین شام ما به یک سلسله توافقات رسیدیم که در او توافقات امریکا دیگر از خودسری های نظامی در افغانستان منع شد، برای حفظ و جان و مال و خانه مردم افغانستان ضمانت کتبی داده شد.

در مورد تجاوز تعریف مشخصی ارایه شد که مورد قبول ما قرار گرفت، حاکمیت ملی ما تصریح شد که احترام و عزت میشود و به هیچ عنوانی تخلف از آن صورت نمی گیرد، سند امنیتی که امروز روی آن بحث کردیم، مواردی زیادی دیگری هم دارد.

چنانکه در سخنانم در ابتدا گفتم، توافقنامه امنیتی منحیث کل به لویه جرگه عنعنوی بخاطر مشوره و غور ارائه خواهد شد.

در صورت تایید از سوی لویه جرگه، بخاطر تصویب رسمی به پارلمان افغانستان و سایر نهاد های ذیربط فرستاده می شود.  مسئله  مصؤنیت قضایی  از توان صلاحیت حکومت افغانستان خارج است و این مسئله کاملاً به مردم افغانستان مربوط می شود.  در  زمینه  از دو طریق تصمیم گرفته می شود که میکانیزم اول از طریق لویه جرگه عنعنوی افغانستان و میکانیزم دوم آن از طریق پارلمان افغانستان است.

در رابطه به مسئله توقیف یکی از قوماندانان طالب از سوی نیروهای امریکایی در افغانستان باید بگویم، این مسئله را هم جداً با ایالات متحده امریکا طی چند روز گذشته مطرح کردیم، چنانکه موارد قبلی توقیف از سوی نیروهای خارجی در گذشته نیز وجود داشته که در آن قوانین افغانستان نادیده گرفته شده است، ما این کار را نقض حاکمیت افغانستان تلقی میکنیم.

بناً بحث های ما امروز روی همین موضوع متمرکز بود که از طریق توافقنامه امنیتی اطمینان حاصل کنیم  تا همچو موارد نقض حاکمیت افغانستان دوباره تکرار نشود.  این مسئله برای مردم افغانستان بی نهایت اهمیت دارد و افغانها بطور واضح  از حکومت خویش خواهان حاکمیت کشور شان هستند.

رئیس جمهور کرزی گفت، در مورد امنیت مردم افغانستان، در مورد امنیت زنده گی شان، عزت زنده گی خانواده گی شان و مصوونیت کامل خانه و ماحول زنده گی شان همه ما آگاه هستیم که از چندین سال به این طرف بین ما و قوت های امریکا و ناتو بحث بوده و همین مساله زنده گی و امنیت مردم افغانستان و اطمینان حاصل کردن به این که خانه مردم افغانستان نه بنام جنگ علیه تروریزم و یا به هیچ بهانه دیگری مورد تجاوز قرار نمی گیرید، باعث تنش بین ما بوده و تلفات ملکی در افغانستان از اقدامات اول حکومت افغانستان بوده که رفع شود و ملت افغانستان از این رنج رهایی یابد.

نه دیروز و امروز بلکه از آغاز مذاکرات ستراتیژیک با امریکا در مورد پیمان ستراتیژیک و پیش از آن و بعد از امضای پیمان ستراتیژیک در مورد مذاکرات قرار داد امنیتی تا امروز بحث اول مساله ما بوده و تاکید اول ما بوده قسمیکه عرض کردم حاکمیت ملی افغانستان، امنیت مردم افغانستان، مصوونیت خانه مردم افغانستان، احترام به فرهنگ مردم افغانستان، تعریف تجاوز اینها مسایل بوده که ما خصوصاً در دو روز گذشته با جناب محترم وزیر خارجه امریکا بحث بسیار طویل و عمیق داشتیم. خوشحال هستم که امروز خدمت شما عرض کنم که در این موارد ما ضمانت های را گرفتیم که درج سند کردیم و خصوصاً در مورد تجاوز تعریفی را حاصل کردیم که مورد قناعت ما است.

این تعریف را بعدتر از طریق مطبوعات میدانید که نمی توانم که این را پیش از جرگه میتوانیم یا نی، ولی میتوانم که در خدمت شما بگذاریم و در مورد این که آیا این ضمانت ها در عمل پیاده میشود یا نی طبیعی است که مردم افغانستان بسیار محتاط و با محکم کاری پیش میروند. چون ما گذشته ای داریم و از آن گذشته خود پند گرفته ایم پس افغانستان و حکومتش در این مورد بسیار با محکم کاری پیش میرود  و هیچ مجالی برای تخلف نخواهد بود. به هیچ قوتی به شمول امریکا اگر این ها میخواهند با ما متحد باشند اتحاد باید به تمام معنی مصوونیت زنده گی، احترام به حاکمیت ملی و امنیت مردم ما را فراهم سازند.

این را ما تا به حال در سند گرفتیم و راه های عملی اش به قوت حکومت ما تعلق دارد و به این که دوست های ما به با ما از راه نیت نیک و مساوات روابط و نیکی روابط پیش بروند، به نفع خود شان هم است .

محترم وزیر خارجه روس دیروز اظهارات داشتند در مورد این که شورشیان سوریه در افغانستان در جا هایکه زیر تسلط دولت افغانستان نیست به گمانم که همین قسم گفته اند  که تربیت مواد کیمیایی میشوند که البته یک مساله نهایت مهم به افغانستان و سلامت کشور ماست.

در این مورد هم دولت افغانستان اقدام میکند و هم از متحدین ما که در این جا برای جنگ علیه تروریزم آمده اند ما سوال های خواهم داشت که تا وضاحت های پیدا کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *