سید حسین انوری مشاور ارشد نظامی رئیس جمهور درگذشت

hqdefaultسترجنرال سید حسین انوری، مشاور ارشد نظامی رئیس جمهور غنی و رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان در اثر بیماری در یکی از شفاخانه های هندوستان درگذشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید حسین انوری از رهبران جهادی و شخصیت های با نفوذ کشور بود که امشب در هند درگذشته است.

آقای انوری از دیر زمانی به دلیل مریضی که عاید حالش بود در کشور های خارجی و بخصوص هندوستان تحت درمان قرار داشت.

 

 

 

Author