سرپرست و معین امنیتی وزارت داخله رسما آغاز بکار کردند

داخلهدگرجنرال تاج محمد جاهد نامزد و سرپرست و همچنین سترپاسوال عبدالرحمن رحمن معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله کشور رسما به کارمندان این وزارت معرفی و آغاز بکار کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنرال تاج محمد جاهد به عنوان نامزد وزارت امور داخله و عبدالرحمن رحمان به حیث معین ارشد امنیتی این وزارت بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جدیدا معرفی شده اند.

قبل از این نورالحق علومی به حیث وزیر امور داخله و سترجنرال محمد ایوب سالنگی به عنوان معین ارشد امنیتی این وزارت ایفای وطیفه می کردند که براساس حکم رئیس جمهور آقای علومی به عنوان سفیر افغانستان در هالند معرفی شده است.

با این حال دگرجنرال تاج محمد جاهد نامزد وزیر وزارت امور و سترپاسوال عبدالرحمن رحمان الی گرفتن رای اعتماد از شورای ملی، به حیث سرپرست در وزارت امور داخله ایفای وظیفه می نمایند.

گفتنی است که قبلا استرپاسوال عبدالرحمن رحمن  به عنوان فرمانده عمومی گارنیزیون کابل ایفا وظیفه می نمود.