سرپرست جدید شهرداری کابل تعیین شد

downloadمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی سرپرست جدید شهرداری کابل را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس حکم رئیس جمهورغنی «عبدالله جان حبیب زی» معاون ترانسپورت شهرداری کابل منحیث سرپرست شهرداری کابل تعیین شده است.

در حکم رئیس جمهور تاکید شده است که به منظور تنظیم و اداره هرچه بهتر امور، تعیین «عبدالله جان حبیب زی» معاون ترانسپورت شهرداری کابل منحیث سرپرست آن شهرداری، الی تقرر شهردار جدید منظور است.

آقای غنی از بارگاه ایزد متعال برای موصوف توفیق مزید در اجرای امور محوله را استدعا کرده است.

گقتنی است شهرداری کابل از زمان آغاز به کار حکومت وحدت ملی تا کنون  توسط سرپرست اداره می شود.