روزانه میلیون ها دالر در گمرکات کشورحیف و میل می شود

150624104152_eklil_hakimi_afghanistan_minister_of_mof_640x360_mof_nocreditاکلیل حکیمی، وزیرمالیه افغانستان تایید کرده است که روزانه میلیون ها دالر در گمرکات کشور حیف و میل می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر مالیه کشور از کمیسیون سمع شکایات خواسته است که در آوردن اصلاحات و مبارزه جدی با فساد اداری به این وزارت همکاری نماید، تا تغییر مثبت در نظام مالیاتی کشور به وجود آید.

آقای حکیمی براساس شکایت ۱۹ تن از کارمندان منفک شده گمرک ننگرهار وبرکناری چهارتن ازروسای وزارت مالیه، در نشست فوق العادۀ کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا با حضور نبی فراهی وزیردولت در امور پارلمانی فراخوانده شده بود.

شاکیان مدعی اند که هرکدام حداقل تجربه کاری ده ساله درامورمالیاتی و گمرکات دارند، ولی اخیراً به دلایل نامعلوم ازسوی وزارت مالیه از وظایف شان برکنار و در عوض افراد غیرمسلکی به جای آنان مقرر شده اند و مقامات وزارت مالیه هیچگونه معلوماتی دررابطه به علت انفکاک را با آنها شریک نساخته است.

در همین حال وزیرمالیه، علت برکناری عارضین نتیجه تحقیق کمیسیون عالی رتبه به حکم ریاست جمهوری خوانده است.

وی گفته است که هیئت مذکور دربررسی ونظارت ده روزه شان ازگمرک ولایت ننگرهار و سایر ادارات وزارت مالیه وبانشست های متعدد با تعدادی ازکارمندان، تجار و متنفذین، گزارش مستندی را به ریاست جمهوری ارایه نمودند و در مورد برخی آنها گزارش های مستند از ریاست عمومی امنیت ملی نیز به وزارت مالیه مواصلت نموده است.