رهنمودی برای حل سوءتغذیه در افغانستان

82e69f2bbd1948a1da1f4dfafd94ad3c_XLرهنمود ملی رژیم غذایی برای مردم افغانستان تهیه شده تا مشکل سوءتغذیه و تغذیه سالم برای شهروندان حل گردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رهنمود ملی که به همکاری سازمان ملل متحد تهیه شده است، امروز (یکشنبه ۸عقرب) ارائه شد.

در مراسم ارائه این رهنمود، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور اظهار داشت :«تغذیه درست در افغانستان وجود ندارد و شهروندان کشور به هر شکلی که میل داشته باشند، تغذیه می کنند.»

به گفته وی، رهنمود ملی ایجاد شده، به شهروندان کشور کمک میکند تا سلوک خوب تغذیه داشته باشند و معلومات در مورد تغذیه و ترکیب غذایی شان به دست بیاورند.

فیروز اظهار داشت که اجرا و عملی ساختن رهنمود ملی رژیم غذایی برای مردم افغانستان، بهبود صحی، کیفیت وضعیت غذایی و انسان کامل را به دنبال دارد که برای این کار باید تمام شهروندان دست در دست هم بدهند.

وزیر صحت عامه افزود که شهروندان افغانستان دچار سوء تغذیه هستند و با تطبیق رهنمود تازه، می توانند از مواد دست داشته شان بهترین استفاده را برده و یک جامعه سالم را بسازند.

در عین حال، اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف کشور ضمن اینکه وعده همکاری بخش معارف کشور برای تطبیق این رهنمود را داد، اظهار داشت که این رهنمود به بهبود وضع صحی شهروندان کمک کرده و از ابتلا به شماری از امراض تغذی جلوگیری می کند.

به گفته وی، سوء تغذیه مردم افغانستان به دلیل عدم دسترسی آنها به مواد غذایی نیست، بلکه به این خاطر است که آنها یک سیستم منظم غذایی ندارند.

وی با بیان اینکه نحوه مصرف مواد غذایی در کشور مناسب نیست اظهار داشت که برای عملی ساختن این رهنمود، باید همه با هم همکار باشند.

گفتنی است که رهنمود ملی رژیم غذایی برای مردم افغانستان به کمک مالی سازمان ملل متحد و با همکاری وزارت های صحت عامه، معارف و زراعت تهیه شده است.