رهایی کودک ۱۴ ساله از چنگ آدم ربایان

12782053_1119625878103331_263065501_n

موظفین امنیت ملی یک گروه اختطافگران را بازداشت کرده و یک کودک ۱۴ ساله را از چنگ آنها آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست امنیت ملی امروز (۴حوت) با نشر خبرنامه ای گفته است که این گروه به تاریخ ۲۳ دلو سال روان یک کودک ۱۴ ساله را از ناحیه دهم شهر کابل اختطاف کرده بودند.

خبرنامه می افزاید که این کودک در یک صوف در ولسوالی شکردره کابل نگهداری می شد و اختطاف گران در بدل رهایی وی مبلغ ۶۰۰هزار دالر امریکایی از فامیلش درخواست کرده بودند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این کودک به نام امین الله، دیشب و در یک عملیات ویژه از چنگ آدم ربایان رها شده و به فاملیش تسلیم داده شد.

بر اساس معلومات خبرنامه، گروه بازداشت شده در چندین اختطاف دیگر نیز دست داشته اند.