رقابت دو شرکت خارجی برای خریداری کابل بانک نو

وزارت مالیه کشور اعلام کرد که کمیتهٔ بررسی این وزارت، اسناد داوطلبی برای خصوصی سازی کابل بانک نو را نهایی کرده و رقابت میان دو شرکت عربی و امریکایی در باره خرید کابل بانک نو ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در ادامهٔ پروسهٔ خصوصی سازی کابل بانک نو، کمیتهٔ بررسی بخش تخنیکی اسناد داوطلبی دو شرکت خارجی برای خرید کابل بانک نو را ارزیابی کرده که براساس آن شرکت کروکاپیتال پارتنرز عربی نسبت به شرکت سی بی جی آی امریکایی امتیاز بیشتری را کسب کرده است.

آقا محمد رئیس کوهستانی خزائین وزارت مالیه در یک نشست خبری اعلان کرد که که شرکت “کرو کاپیتال پارتنرز” عربی برای خرید کابل‌بانک‌نو، ۲۸.۵ میلیون دلر پیشنهاد کرده و هشتاد امتیاز به دست آورده و شرکت امریکایی CBGI برای این بانک ۲۱ میلیون دالر پیشنهاد و۷۶ امتیاز به دست آورده است.

آقای کوهستانی افزود که هر دو شرکت برای خرید تجهیزات کابل بانک، ۲۰ میلیون دالر پیشنهاد کرده اند اما پیشنهاد دو شرکت در مورد خرید امتیاز این بانک متفاوت است.

وی گفت: شرکت عربی برای خرید امتیاز کابل بانک نو، ۸ میلیون دالر و شرکت امریکایی سی بی جی آی ۱ میلیون دالر پیشنهاد کرده است.

به دنبال ورشکستگی کابل بانک در سال ۱۳۹۰، وزارت مالیه کشور دو بار می شود که “کابل بانک‌ نو” را، زیر نام “خصوصی سازی کابل‌بانک‌نو” به فروش گذاشته است.

در مطابقت با برنامه کاری که از جانب کابینهٔ حکومت تصویب شده ضریب بخش تخنیکی هفتاد در صد و ضریب بخش قیمت سی در صد تعیین گردیده بود و این انتخاب براساس توانایی تخنیکی خریداران احتمالی کابل بانک نو بوده است.

براساس معلومات وزارت مالیه، نتایج ارزیابی کمیته بررسی اسناد دو شرکت خارجی جهت انتخاب نهایی به کابینه حکومت راجع می شود و پس از منظوری کابینه و مشروط بر آنکه بانک ملی افغانستان داوطلب برنده را شایستهٔ ارائهٔ خدمات بانکی اعلام کند  پروسهٔ واگذاری کابل بانک نو به خریدار احتمالی آغاز خواهد شد.

گفتنی است هم اکنون کابل بانک نو در بخش ارائه خدمات به ادارات دولتی چون پرداخت معاشات ماهانه نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی فعالیت می کند و از مجموع ۱۶ بانک خصوصی در این کشور چهار بانک توسط سرمایه داران خارجی رهبری می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *