رئیس جمهور غنی پس از سه روز سفر دوباره به کشور بازگشت

غنی سفر۱محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پس از سفر رسمی سه روزه اش از قطر و جمهوری اسلامی ایران به کشور بازگشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورغنی در یک سفر رسمی دو روزه به کشور قطر سفر کرده بود از آنجا روز گذشته به وارد جمهوری اسلامی ایران شد.

محمد اشرف غنی روز گذشته به منظور امضای موافقتنامه سه جانبه تجارتی و ترانزیتی چابهار به تهران سفر کرد و شب گذشته به کشور بازگشت.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان این سفر، با سران کشورهای ایران و هند پیرامون گسترش روابط و همکاری ها در بخش های مختلف با افغانستان دیدار و گفتگو نمود.