حاصلات گندم نسبت به سال های گذشته در تخار کاهش یافته است

گندممقام های اداره زراعت تخار می گویند که حاصلات گندم امسال نسبت به سال های قبل در ولایت تخار ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مدیر ترویج ریاست زراعت تخار  عبدالعلی رادمرد می گوید: امسال دربیش از ۸۰  هزار هکتار زمین آبی و در بیش از ۹۰ هزار هکتار زمین للمی گندم کشت شده بود.

رادمراد می گوید که سال گذشته در عین زمین که گندم کشت شده بودم ۳۳۲۱۰۲ تن حاصل داده است، اما امسال این رقم در زمین های آبی۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی دلیل کاهش حاصلات گندم در این ولایت را «مرض سرخی ناشی از باران های پی در پی در فصل بهار» می داند.

« در فصل بهار باران های پی هم بارید، میزان رطوبت در زمین بیشتر از آن شد که ضرورت بود، لهذا یک نوع بیماری بنام سرخی شیوع کرد، این بیماری در میزان حاصلات گندم تاثیر منفی گذاشت و دهاقین ما را متضرر کرد.»

گرچند ظرف چند سال گذشته تخار در تولید تخم اصلاح شده بذری گندم در شمالشرق افغانستان نام خوبی کمایی کرده است؛ اما به گفته مدیر تریج ریاست زراعت تخار آفت های طبیعی  بزرگ ترین مانع افزایش حاصلات گندم در این ولایت محسوب می شود که جلوگیری آن ناممکن است.

اما دهاقین تخار علاوه از کاهش حاصلات گندم، نبود مارکیت مناسب برای فروش محصولات زراعتی و عدم حمایت آنان از مشکلات عمده می داند.

عبدالبشیر یکی از دقاقین مرکز تالقان به خبر گزاری خاورمیانه می گوید آنان حاصل به دست آمده را به قیمت ارزان می فروشند ولی گندم اصلاح شده بذری را به سه برابر قیمت بلند می خرند.

وی می گوید:« حاصل به دست آمده مارا در بازار به ۱۲۰ افغانی می خرند، دوباره ما گندم اصلاح شده بذری را فی سیر تا ۴۰۰ افغانی می خریم، کود کمیاوی هم بسیار قیمت است، حاصلات گندم نیز امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.»

این دهقان می گوید که سال گذشته یک جریب زمین آبی که گندم کاشته شده بود، تا ۱۱۰ سیر حاصل داد؛ اما امسال این رقم به ۸۰ سیر کاهش یافته است.

اما مقام ها در ریاست زراعت تخار می گویند که وزرات زراعت سال گذشته به صدها دهقان بی بضاعت گندم مساعدت کرده بود، امسال دهاقین تالقان نیز شامل این مساعدت ها شده است که کود کیمیاوی نیز ۤبه آن افزوده خواهد شد.

تخار در شمالشرق افغانستان از ولایاتی است که ۵۰۰ هزار هکتار زمین زراعتی دارد ۳۵۰ هزار آن للمی و بقیه آبی است.