تخفیف دو برابر برای زندانیان زن، عفو برای زندانیان باردار

afghanistan0312_coverimageبر اساس هدایت رئیس جمهور، میزان تخفیف در حبس زندانیان زن دو برابر زندانیان مرد در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، کمیسیون ویژه بررسی قضایای زندانیان زن، گزارش کاری اش در مورد رسیده گی به پرونده زندانیان بادام باغ را به رئیس جمهور ارائه کرد.

بر اساس این بررسی ها، شماری از زندانیان زن مستحق رهایی از زندان و تخفیف از حبس شدند.

اعضای کمیسیون مشکلات و پیشنهادات عمدۀ زندانیان زن را از لحاظ نبود مکان مناسب برای بود و باش، نبود کلینیک صحی، ایجاد بخش حرفه و فن، ایجاد کودکستان و مرکز تعلیمی برشمردند.

رئیس جمهور بعد از آن گفت که گزارش ارائه شده را بگونۀ دقیق بررسی خواهد کرد و بر اساس آن در زمینۀ ایجاد مکان مناسب برای بود و باش، ایجاد کلینیک صحی و کورس ‌های آموزشی و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم به زندانیان زن اقدامات صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد که تخفیف برای زندانیان زن دو برابر به تخفیف مردها در نظر گرفته شده است و به تمام پرونده های زندانیان زن بگونۀ جدی رسیدگی خواهد شد.

رئیس جمهور کشور اظهار نمود که بخاطر تأمین شفافیت و رسیدگی بهتر به پرونده های زندانیان زن، باید تمام پرونده ‌ها بگونۀ دیتابیس تنظیم گردد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که در هماهنگی با نهادهای عدلی و قضای، زندانیان زن که جرم ‌های کوچک و یا حمل داشته باشند، تحت فرمان عفو قرار خواهند گرفت.