تاکید روی اختصاص بودجه خاص برای مهاجرین و بیجاشدگان

۱۲ ثور ۱۳۹۵

13062357_985478888195020_4813367403137252326_nمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که مسئله مهاجرین یکی از مسایل عمده ملی است و باید برای رسیدگی به امور مهاجرین و بیجا شدگان بودجه خاص در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسه کمیسیون عالی مهاجرت به ریاست اشرف غنی امروز در ارگ دایر گردید.

آقای غنی در این جلسه گفت که باید حکومت امکانات واضح و آماده برای بیجا شدگان حوادث طبیعی و جنگ ها داشته باشد، تا به اسرع وقت از آنان حمایت و رسیدگی صورت گیرد.

در این جلسه معاون دوم رئیس جمهور، رئیس اجرایی حکومت، وزیر مهاجرین و شمار دیگری از وزرا و مسئولین مربوط حضور داشتند و در آن، روی پالیسی مبارزه با فساد اداری و مقرره تنظیم فعالیت های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، قانون امور پناهندگی و پلان سروی بیجا شدگان داخلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

جلسه پس از غور و بررسی، پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان را در پرنسیب مورد تایید قرار داد.

رئیس جمهور به هیات رهبری وزارت مهاجرین گفت که باید پلان عملی و واضح بخاطر منابع بشری و مبارزه با فساد اداری داشته باشند.

در این جلسه مسئولین وزارت مهاجرین در رابطه به تفاهمنامه پیشنهادی با ایران برای راجستر فاقدین مدرک و همچنان تفاهمنامه پیشنهادی با آلمان معلومات دادند.

رئیس جمهور گفت که برای حل مشکلات مهاجرین در کشور های مذکور باید اقدام صورت گیرد و روی تفاهمنامه ها به صورت دقیق بحث شود، تا با همکاری کشور های میزبان مشکل مهاجرین حل گردد.

همچنان در رابطه به سروی بیجا شدگان داخلی صحبت شد و فیصله صورت گرفت که وزارت مالیه بخاطر انجام سروی مذکور، وجوه مالی را تامین نماید.

به همین ترتیب گزارش ریاست تفتیش وزارت مهاجرین و عودت کننده گان از ولایات کابل، لغمان، بغلان و بلخ ارائه گردید و گفته شد که در ولایات مذکور زمین های مهاجرین برای افراد غیر مستحق توزیع شده است.

رئیس جمهور به ریاست مستقل ارگان های محل وظیفه سپرد، تا در تفاهم با والیان ولایات مذکور در قسمت حفظ زمین های متذکره و توزیع آن به مهاجرین مستحق از دقت لازم کار بگیرند.

اختصاص

افغان

بودجه

غنی

مهاجرین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed