بحران اقتصادی عربستان سعودی

635658301661417359نادر حریری درباره بحران داخلی عربستان سعودی اظهار داشت: دولت عربستان سعودی با بحران جدی اقتصادی روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حال حاضر تمام شاهزادگان و ثروتمندان به دنبال خارج نمودن اموال خود از بانک های عربستان سعودی و انتقال آن به بانک های سایر کشورها هستند و مشکلات بسیاری را برای بخش‌های مالی، بانک‌ها ایجاد کرده به گونه‌ای که بدستور ملک سلمان محدودیت‌های زیادی برای انتقال ارز از داخل به خارج از عربستان وضع شده و به بانک‌ها مکلف شدند تا مانع از انتقال و یا برداشت مبالغ ارزی کلان از حساب‌های افراد شوند.

بنابر دستور صادره انتقال بیش از ۵۰۰ هزار دالر به خارج از کشور ممنوع می‌باشد و در صورتی که فرد انتقال دهنده اقدام به خرید ملکی در خارج از کشور نموده باشد صرفا با ارائه اسناد و مدارک رسمی قادر به انتقال مبلغ ارزی مذکور خواهد بود.

اوضاع داخلی عربستان سعودی به شدت دگرگون شده اما سیستم امنیتی با اعمال فشار و سانسور شدید رسانه‌ای مانع از انتقال اطلاعات واقعی و انعکاس وضعیت حاکم به خارج از این کشور می شود.