بانکنوت های جدید افغانی به بازار معرفی شد

نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی افغانستان دریک نشست خبری در کابل انتشار بانک نوت های جدید افغانی را به بازار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای دلاوری هدف از انتشار بانکنوت های جدید هزار و پنجصد افغانیگی را جلوگیری از تقلب ارزی در کشور خواند.

دلاوری ادعا میکند که دربانکنوت های جدید نکات در نظر گرفته شده اند که به استثنای شرکت های معتبر چاپ پول دیگران قادر به تقلید از آنها نخواهند بود.

وی تصریح میدارد« در بانکنوت های جدید ۱۰۰۰ افغانیگی در جناح چب واتر مارک رقم ۱۰۰۰ افغانی اضافه شده است که در بانکنوت های گذشته نبود؛ دوم در تسمه هالوگراف افغانستان بانک برخی از تغییرات آمده است.»

به گفته آقای دلاوری ۶ تغییر عمده در بانکنوت های جدید به میان آمده است که احتمال تقلب را کاملا صفر ساخته است.

به اساس اظهارات او از سال ۱۳۸۱ تا کنون در حدود ۲۵ میلیارد افغانی به دلایل مختلف ازبین برده شده اند. آقای دلاوری از رقم مشخص ویا فردی مشخص نام نبرد ولی گفت که بانکنوت های متعدد جعلی تا کنون در بازار عرضه شده وده ها تن در نقاط مختلف کشور دست گیر شده اند.

وی تاکید کرد« با معرفی مشخصات مشکلتر در تسمه هالوگرافی حتا ناممکن میسازد که این بانکنوت ها تقلید شود، براساس معلومات که ما از موسسه چاپ بانکنوت گرفته ایم در تمام اروپا در شرکت است که تکنالوژی ساخت این تسمه را تولید بکنند.»

به گفته مقام های مسول چاپ هر بانکنوت ویا هر شیت بانکنوت از ۱ افغانیگی تا ۱۰۰۰ افغانی به طور اوسط ۵ سنت دالر هزینه برمیدارد.

این درحالیست که طی سالهای اخیربانکنوت های تقلبی در بازار های ارزی افغانستان رو به افزایش نهاده است.

یکی از صرافان شهرکابل میگوید« اسم من فرهاد است باشنده کابل هستم در فواره آب صرافی میکنم،  من با پول های تقلبی بسیار سر خورده ام، اینجا میاورند ولی ما میفهمیم، مردم نمفیهمند وبعضی مردم بانکنوت های ۱۰۰ افغانی را پاره میکنند تا بشناسند. خیلی ها بانکنوت های اصلی را پاره میکنند پاکستان همین بانکنوت های ۱۰۰ را بسیار دقیق میسازند.»

به گفته آقای دلاوری هم اکنون درافغانستان ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۳۰۳افغانی در بازاردر جریان اند.

امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل.

Author

1 thought on “بانکنوت های جدید افغانی به بازار معرفی شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.