ایجاد ذخایر استراتیژیک مواد نفتی در کشور

مسئولان در وزارت تجارت وصنایع افغانستان میگویند که طرح تسوید قانون رقابت آزاد به وزارت عدلیه فرستاده شده و امید میرود که به زودی با تعدیلات لازم راهی پارلمان گردد.

آقای متصل کومکی معین وزارت تجارت وصنایع کشور یکشنبه ۱۷ قوس درنشستی که به مناسبت ۵ دسامبر روزجهانی رقابت صحبت میکرد گفت: که برمبنای این قانون ما متیوانیم مواد بی کیفیت را کنترول کنیم وقیمت ها را نیز از طریق تنظیم مارکیت تحت کنترول بیاوریم.

وی اذعان داشت که درنظر است که کمیسیون جلوگیری از مواد بی کیفیت در بازارها؛ یونیفورم خاص داتشته باشند تا بتواند در هروقت خرید وفروش مواد بی کیفیت در بازارهای کشور را کنترول نماید.

وی افزود:« تلاش ها جریان دارند که چگونگی رقابت سالم را درمیان متشبثان سکتور خصوصی تامین کرده از این طریق منافع مستهلکان را تامین گردد و چندین اداره همسو دروزارت تجارت وسایر نهاد های دیگر روی کنترول مواد بی کیفیت ورقابت سالم نیز کارمیکنند».

به قول آقای کومکی حکومت افغانستان درنظر دارد که از طریق یک کمیسیون عالی به ارزش ۵۰ میلیون دالر ذخایر استراتیژیک مواد نفتی را تا سال آینده ایجاد نماید تا در مواقع لازم به کنترول قیمت ها در بازار دخالت نماید.

حفیظ الله ولی رحیمی رییس توسعه رقابت وحمایت از مستهلکان وزارت تجارت میگوید که وزارت تجارت از آوان ایجاد نظام اقتصادی جدید همیشه با ایجاد اداره های متعدد کوشیده است که زمینه رقابت سالم را درکشور فراهم سازد.

وی می افزاید« ایجاد قوانین ومقررات تجارتی، توسط ریاست اداره حقوقی ومقرراتی، ایجاد اداره نورم واستندرد، ایجاد ریاست انکشاف سکتور خصوصی، طرح استراتیژی انکشاف سکتور خصوصی، انکشاف اقتصاد ولایتی و ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکان از جمله برنامه های اساسی اند که وزارت تجارت طی دهه گذشته کار کرده است.»

این درحالیست که قیمت فروشی مواد احتراقی، انحصارتجارتی وتولیدی واحتکار از جمله مشکلات جدی اند که مستهکلکان درکشور با آن مواجه اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *