افغانستان داروهای مورد نیاز خود را از هند خریداری می کند

غنی دامترمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به یک تیم مشخص دستور داده است از این به بعد داروهای مورد نیاز شفاخانه های ملکی و نظامی کشور را از شرکت های معتبر دارو سازی هند خریداری کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در دیدار با دکتران و مسئولین شفاخانه های دولتی و خصوصی در کابل از عرضه خدمات صحی در کشور انتقاد کرد.

وی مشکل بنیادی در عرصه طبابت را یک حلقه خبیثه ای از داروهای بی کیفیت، مدیریت نادرست شفاخانه ها، مهندسی نادرست شفاخانه ها، کمبود نرس ها، عدم نظارت از شفاخانه ها، عرضه خدمات رایگان و عدم موجودیت یک بورد صحی دانست.

رئیس جمهور گفت که داروهای بی کیفیت یک مشکل بنیادی را میان داکتر و مریض به وجود آورده است و قانون تدارکات در زمینه تعدیل گردیده و از این پس داروهای با کیفیت خریداری خواهد شد.

 آقای غنی مشکل اساسی بخش صحی کشور را اتکای آنان بالای سازمان های غیر دولتی دانسته گفت که عرضه خدمات صحی باید دولتی شود.

رئیس جمهور از مسئولین بخش طبی کشور خواست تا طرح های خویش را به منظور اصلاحات بنیادی در عرصه طبابت به ریاست جمهوری ارائه نمایند

همچنین مسئولین شفاخانه های دولتی و خصوصی خواستار تجدید اعتبار طبابت در کشور، مبارزه با فساد اداری در بخش طبابت، اعطای بورس های تحصیلی به دکتران، سرمایه گذاری بیشتر در بخش طبابت و توجه بیشتر به دانشگاه های طبی شدند.