اشرف غنی برضد فقر، بی قانونی، فساد و ناامنی اعلام جهاد کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی موظف است تا در ادامه جهاد مردم افغانستان، جهاد را بر ضد فقر، بی قانونی، فساد و ناامنی اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس جمهوری افغانستان روز شنبه در مراسم بزرگداشت از بیست و سومین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان که در قصر سلام خانه ارگ برگزار گردیده بود، صحبت کرد.

در این مراسم آقای غنی با اشاره بر اینکه مردم افغانستان در تاریخ معاصر خویش سه تجربه مهم جهادی را به ثبت رسانیده اند، گفت: جهاد تاریخ ساز ما در برابر تجاوز قشون شوروی سابق، نقشه بخش مهمی از جهان از جمله آسیای میانه تا اروپای شرقی را دگرگون ساخت و آزادی را برای ملت های دیگر به ارمغان آورد.

رییس جمهور افزود: تاریخ گواه است، زمانیکه موضوع بقای ملت و وطن مطرح می شود، افغانها با اتحاد و اتفاق بدون هراس از جان شان، زنده گی شخصی شانرا فدای زنده گی اجتماعی می کنند.

آقای غنی با اشاره بر اینکه واکنش مردم ما برای بیگانه گان قابل پیش بینی نیست، گفت: این حقیقت تاریخی به این معناست که باید در شناخت این ملت محاسبه غلط صورت نگیرد.

محمد اشرف غنی تصریح کرد که در جریان هر سه جهاد، مردم افغانستان اتحاد و اتفاق داشتند، اما پس از جهاد قشر سیاسی کشور نتوانستند که اتفاق و اتحاد شانرا حفظ نمایند و نبود اتفاق در میان قشر سیاسی هر بار سبب استعمال قوه شده است.

محمد اشرف غنی گفت: برای اینکه به ثبات واقعی و دوامدار در کشور برسیم باید قانون اساسی را مراعات نمائیم و در روشنایی قانون اساسی یک میکانیزمی ایجاد نمائیم که همه یکدیگر را بپذیرند و از فضای اتهام به همدیگر خارج شوند.

اشرف غنی  با تاکید گفت که اکنون افغانستان نیاز دارد که از گسست ها و شکاف ها عبور کند و به یک بافت قوی و هماهنگ برسد و برای این هدف، باید بر بی اعتمادی های بازمانده از دوران جنگ غلبه کرد تا به ثبات که نیاز مبرم و بنیادی ماست، دست یافت.

رییس جمهور با اشاره به خطر تروریسم گفت که تروریسم بین المللی می خواهد که آینده با ثبات را از ما بگیرد. تروریستها می خواهند نظم دولتداری را در منطقه و جهان متلاشی کنند تا از این طریق به اهداف خود برسند.

رییس جمهور غنی افزود که تروریستان بنام اسلام، مردم ما را سر می برند و خانه های شان را ویران می کنند. خوشبختانه جهان نیز با ما همصداست که تروریست ها نمی توانند از اسلام نمایندگی کنند.

اشرف غنی از تجمع بزرگ هفته گذشته علمای کشور که مخالفت خود را با گروه های افراطی و دهشت افگن اعلام کردند و همچنان از سربازان دلیر وطن که هماهنگ با فتوای علمای کرام، در مقابل شبکه های تروریستی ایستاده و خطر آنان را از سر ملت مسلمان دور می سازند، تشکری کرد.

رییس جمهور صلح را خیر دانسته گفت که ما جنگ طلب نیستیم و به صلح باور داریم و برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. تنها در سایۀ صلح سرتاسری است که ثبات دوامدار فراهم می شود، و تداوم زندگی، تداوم نظم و قانونمندی، و تداوم پیشرفت و انکشاف میسر می گردد.

رییس جمهور غنی گفت که فاصلۀ مسجد و ارگ را از میان بر می دارد و در حال بحث هستیم که راهکار های عملی را برای آن مهیا سازیم.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که ما در نظر داریم که وزارت شهدا و معلولین به یک وزارت کلیدی تبدیل شود.

وی گفت که من امروز به وزارت های حج و اوقاف و مالیه و ریاست عمومی اداره امور هدایت دادم تا ۳۷۰۰ بست اجیر را به بست های متداوم دولتی مبدل کنند و ۷۰۰ بست دیگر را در آن اضافه نمایند تا تمام علمای کرام خود را در دولت شامل ببینند.

وی تاکید کرد که ما از مشوره های بزرگان و رهبران محترم جهادی به صورت دوامدار در امور حکومت و تدوین سیاست های کلان کشور، مستفید خواهیم شد.

او در اخیر سخنانش گفت: حکومت وحدت ملی خود را موظف می داند که در ادامۀ جهاد افتخار آفرین مردم افغانستان، جهاد را بر ضد فقر، بی قانونی، فساد و ناامنی اعلام کند.

گفتنی است در این مراسم بر علاوه رییس جمهور کشور، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، رهبران جهادی، سرپرست ستره محکمه، روسای مجلسین شورای ملی، اعضای ستره محکمه، تعدادی از اعضای شورای ملی و کابینه، اعضای کور دیپلوماتیک مقیم کابل، جنرالان و افسران قوای مسلح و شماری از مجاهدین، اشتراک نموده بودند.