ارگانهای امنیتی از سرپرستی خارج شدند

102نماینده گان مجلس به نامزدان معرفی شده برای وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی رای اعتماد داده و عضو باقیمانده دادگاه عالی را تائید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معصوم ستانکزی و عبدالله خان حبیبی امروز (۳۱جوزا) به مجلس حاضر شده و برنامه های خود را ارائه کردند.

پس از آن برای هر کدام از این افراد و یک عضو دادگاه عالی صندق رای گذاشته شد.

در این رایگیری که ۲۲۵ نماینده حضور داشت، ستانکزی با کسب ۱۶۱ رای تائید به عنوان رئیس امنیت ملی تعیین شد.

عبدالله خان حبیبی نیز توانست رای تائید ۱۶۸ نماینده را به دست آورده و بر کرسی وزارت دفاع تکیه زد.

در عین حال، مجلس نماینده گان با ۱۳۲ رای تائید، محمد زمان سنگری را به عنوان عضو باقیمانده دادگاه عالی تعیین کردند.

بعد از اعلام نتایج رایدهی، عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس اظهار داشت که با تعیین افراد به پستهای جدید، وضعیت امنیتی کشور بهبود یابد.

این در حالی است که شهر کابل و ولایت بدخشان امروز شاهد چند حمله انتحاری، انفجاری و ماین بود.