ارگانهای امنیتی از سرپرستی خارج شدند

۳۱ جوزا ۱۳۹۵

102نماینده گان مجلس به نامزدان معرفی شده برای وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی رای اعتماد داده و عضو باقیمانده دادگاه عالی را تائید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معصوم ستانکزی و عبدالله خان حبیبی امروز (31جوزا) به مجلس حاضر شده و برنامه های خود را ارائه کردند.

پس از آن برای هر کدام از این افراد و یک عضو دادگاه عالی صندق رای گذاشته شد.

در این رایگیری که 225 نماینده حضور داشت، ستانکزی با کسب 161 رای تائید به عنوان رئیس امنیت ملی تعیین شد.

عبدالله خان حبیبی نیز توانست رای تائید 168 نماینده را به دست آورده و بر کرسی وزارت دفاع تکیه زد.

در عین حال، مجلس نماینده گان با 132 رای تائید، محمد زمان سنگری را به عنوان عضو باقیمانده دادگاه عالی تعیین کردند.

بعد از اعلام نتایج رایدهی، عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس اظهار داشت که با تعیین افراد به پستهای جدید، وضعیت امنیتی کشور بهبود یابد.

این در حالی است که شهر کابل و ولایت بدخشان امروز شاهد چند حمله انتحاری، انفجاری و ماین بود.

باقیمانده،

تائید،

رای،

سرپرست،

عبدالله خان حبیبی،

کسب،

مجلس،

محمد زمان سنگری،

معصوم استانکزی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed