سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

آموزش افسران مبارزه با مواد مخدر افغانستان در ایران

4419539_846اداره مبارزه با مواد مخدر ایران از آموزش های عملیاتی 15 تن از افسران مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سردار محمود رضا پورمنصور، رابط مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان می گوید كه این افسران برای مدت 10 روز به ایران اعزام خواهند شد.

به گفته وی، حضور این افسران برای مبارزه موثرتر با مواد مخدر در سطح منطقه در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

پورمنصور افزود كه ایران و افغانستان توافق كرده اند تا در دو مقطع دیگر نیز افسران مبارزه با مواد مخدر افغانستان به ایران اعزام شوند كه در دوره دوم افسران میانی و در دوره سوم افسران بلندپایه در سطح مدیریت مبارزه با مواد مخدر به این کشور می روند.

رابط مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان گفت كه تمامی آموزش های افسران اعزامی به ایران منحصر به آموزش های عملیاتی در صحنه خواهد بود و تفاوت اساسی با دوره قبلی آموزش های «جی آی اس» دارد.

سال گذشته نیز 10 تن از كارشناسان مبارزه با مواد مخدر افغانستان برای پشت سرگذاشتن یک دوره آموزشی در زمینه «جی آی اس» یا تجزیه و تحلیل داده ‌های ماهواره ‌ای و نیز چگونگی بررسی و تحقیق از جزئیات زمین ‌های زیر كشت خشخاش، به ایران اعزام شده بودند.

این در حالی است که 10 تن از داکتران افغانستان نیز كه در زمینه درمان معتادان فعال هستند، با دو تن از داکتران تاجیكستان برای آموزش های تخصصی در زمینه درمان معتادان به ایران اعزام خواهند شد.